Zaanstad op koers ondanks zware tijden

Artikel geplaatst op: 13 september 2012

Halverwege deze collegeperiode geeft de gemeente Zaanstad inzicht in haar vorderingen in een mid term review. Met deze tussentijdse evaluatie kan het college de begroting van 2013 bijsturen.


Hoe staat het met de doelstellingen in het collegeprogramma Wederzijds Aanspreekbaar? Ligt de gemeente op koers? Hierover legt zij graag verantwoording af.

De afgelopen twee jaar- de periode tussen het opstellen van het collegeprogramma en nu – is de omgeving waarbinnen de gemeente werkt enorm veranderd. De ontwikkeling van de economie is voortdurend onzeker. Er zijn weliswaar optimistische geluiden, maar ook zijn er waarschuwingen dat de crisis nog lang zal aanhouden.

Grotere bezuinigingsopgave
De gemeente heeft te maken met teruglopende inkomsten en staat voor een veel grotere bezuinigingsopgave dan in 2010 te voorzien was. De nationale bezuinigingen hebben effect op de koopkracht van inwoners en zijn voelbaar in de dynamiek van de woningmarkt en de investeringsbereidheid van ondernemers.

Nieuwe taken
De gemeente heeft het afgelopen jaar daarnaast te maken gekregen met het voornemen van het Rijk om een aantal maatschappelijke taken te decentraliseren. Het gaat om de Wet Werken naar Vermogen, de begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo en de Jeugdzorg. Zaanstad werkt met kracht door aan deze decentralisaties.

Op koers
Ondanks de sterk verslechterde financieel-economische situatie en de uitbreiding van taken, ligt het college met de uitvoering van het collegeprogramma goed op koers: van alle doelstellingen is meer dan de helft al gehaald of is de gemeente er volop mee bezig.

Wederzijds aanspreekbaar
De evaluatie beschrijft ook hoe de andere manier van werken - wederzijds aanspreekbaar zijn- is opgepakt. Op alle beleidsterreinen is dit het geval, het meest zichtbaar bij werk en inkomen en bij maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn afspraken gemaakt met politie en horeca zodat mensen in Zaanstad veilig uit kunnen gaan. In de wijken worden mensen gestimuleerd om zelf naar oplossingen te zoeken en faciliteert de gemeente mensen die actief willen meedoen.

Resultaten
Op alle beleidsterreinen zijn resultaten geboekt. Op het gebied van duurzaamheid, het terugdringen van het percentage voortijdig schoolverlaters, de centra Jong en een aantrekkelijker imago van de stad zijn belangrijke doelstellingen gehaald. Het betere imago leidt tot meer bezoekers en meer banen in de stad.
In de schulddienstverlening zijn de wachtlijsten volledig weggewerkt. Bovendien worden er hogere slagingspercentages bereikt en wordt beter gekeken of de juiste mensen er gebruik van maken.
Zaanstad blijft volop investeren in de openbare ruimte en in sportaccommodaties. Verder kan het Hembrugterrein eindelijk ontwikkeld worden en werkt de gemeente voortvarend door aan de ontwikkeling van Inverdan en aan de Zaan-IJ–oevers. Ook is er een betere openbaar vervoer verbinding met Amsterdam gerealiseerd.

Zaans evenwicht
Op enkele doelstellingen verloopt de voortgang minder goed. Het toenemend aantal bijstandsuitkeringen baart het college zorgen. Ook laat de doorstroming op de woningmarkt te wensen over. Hoewel de waardering van de inwoners voor het college licht is toegenomen, ligt deze nog onder het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier het gehele rapport (PDF) >>>