Statuten vereniging Hart voor Stad

Artikel geplaatst op: 09 februari 2012

Statuten vereniging Hart voor Stad

Naam en Zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: “Hart voor Stad”.
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.
2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad.

Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.
Artikel 2.
De vereniging werd opgericht op 22 juni 2009 en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend.

Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel de belangen van de inwoners van de gemeente Zaanstad en andere belanghebbenden in de meest uitgebreide zin des woords te behartigen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Wet daarvoor stelt teneinde handhaving van het woon- en leefklimaat in positieve zin te bewerkstelligen, rekening houdend met de belangen van mens, dier, natuur en milieu.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.  zich op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente welke van invloed (kunnen) zijn op de doelstellingen als genoemd in Art. 3:1
b. samen te werken met bestaande en nog op te richten organisaties die een vergelijkbare doelstelling hebben als genoemd onder art. 3:1
c. het vertegenwoordigen van haar leden en derden in daarvoor in aanmerking komende gevallen, in de vorm van zienswijzen, bezwaren, klachten en juridische procedures;
d. het trachten te bevorderen dat de besluitvorming omtrent eventuele toekomstplannen met inbegrip van verkeers(circulatie)plannen, wijziging mobiliteit, geluidshinder, bestemmingsplannen, bouw- en sloopprojecten met betrekking tot de gemeente Zaanstad, haar omgeving en omliggende (natuur)gebieden op evenwichtige en juiste wijze, met inachtneming van de voorschriften en procedures, al dan niet vastgelegd in formele wetten of in nationale of internationale regelgeving of richtlijn, plaatsvindt;
e. beschermen van de in de gemeente Zaanstad gelegen monumentwaardige, architectonische, archeologische, stedenbouwkundige en andere cultuurhistorische bouwwerken, objecten en landschappen, alsmede cultuurhistorische interieurs;
f. het verstrekken van adviezen en informatie aan haar leden en aan derden gevraagd of ongevraagd;
g. het op een door haar van geval tot geval te verkiezen wijze algemene bekendheid geven aan ontwikkelingen die zich met betrekking tot haar doelstellingen voordoen.
h. het werven van leden en financiële middelen om haar activiteiten te steunen;
i. alle andere activiteiten die voor het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.
3. De vereniging is zonder winstoogmerk.
.
Leden en Begunstigers.
Artikel 4.
1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone, ereleden en leden van verdienste, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.
2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke- en rechtspersonen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig het bepaalde in art. 5:1
3. Ereleden en leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door het bestuur zijn benoemd al of niet op voordracht van één of meer leden.
4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen.

Toelating.
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

Register.
Artikel 6.
Het bestuur houdt een register, waarin de namen en de (email) adressen van de leden, ereleden, leden van verdienste en begunstigers zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap en schorsing.
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van leden als genoemd onder art. 4 eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
d. door overlijden van het lid;
2.  Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
5. Het bestuur is gerechtigd een lid gedurende een door haar te bepalen periode te schorsen. Daarvan zal op deugdelijke wijze melding worden gedaan aan het desbetreffende lid.

Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers.
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen - Jaarlijkse bijdragen.
Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de begunstigers, inleggelden, subsidies, schenkingen en uit eventuele andere baten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur.
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, die door middel van coöptatie worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
2. Om voor benoeming in aanmerking te komen moet een lid meerderjarig zijn.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur.
Artikel 11.
1. De bestuursleden die de functie van voorzitter, , secretaris, penningmeester of commissaris kunnen bekleden worden als zodanig benoemd. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

Einde bestuurslidmaatschap / periodiek aftreden - schorsing.
Artikel 12.
1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van- of bedanken door het bestuurslid of door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging.
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vervulling van de open plaats of de open plaatsen te voorzien
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door één of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is onder geen enkele omstandigheid bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden;
b. hetzij de voorzitter tezamen met één ander bestuurslid.
6. Het bestuur ziet er nauwlettend op toe dat alle kosten veroorzakende activiteiten volledig worden gedekt door op dat moment aanwezige middelen.

Jaarverslag - Rekening en Verantwoording.
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Tevens stelt het bestuur jaarlijks een verslag op van de door haar ontplooide activiteiten inclusief een financieel verslag.
2. Het bestuur benoemt jaarlijks uit de leden, ereleden en leden van verdienste een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag van haar bevindingen uit aan het bestuur.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 vijf jaren lang te bewaren.

Algemene Vergadering.
Artikel 15.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Het houden van een jaarvergadering is niet vereist, tenzij het bestuur hiertoe besluit of leden met een minimum van 10 daartoe schriftelijk een verzoek indienen bij het bestuur. In dat geval zal tijdens een dergelijke vergadering los van andere ter tafel komende onderwerpen de volgende punten worden geagendeerd:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. voorstellen van het bestuur, de leden, de ereleden of leden van verdienste, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

Toegang en Stemrecht.
Artikel 16.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging.
2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
De bestuursleden, ereleden en leden van verdienste zijn eveneens elk gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
3. Een lid kan slechts één ander lid schriftelijk machtigen namens hem zijn stem uit te brengen in de vergaderingen. Van deze machtiging dient op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht.

Voorzitterschap en Notulen.
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt door middel van een door het bestuur te bepalen wijze ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering.
Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niets anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien de stemmen staken dan is het onderwerp van stemming verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Bijeenroeping algemene vergadering.
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk en d.m.v. Email aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

Statutenwijziging.
Artikel 20.
1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ontbinding.
Artikel 21.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden, dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmend.

Zaanstad, 22 juli 2018

I. Jahn voorzitter
B. Bok, penningmeester
W.H. Evers, secretaris