Uitbreiding werkgelegenheid centraal: Werk, werk, werk!

Artikel geplaatst op: 17 maart 2012

Uitbreiding van werkgelegenheid staat centraal in de ?Economische Structuurvisie 2030 Stad van denkers, durvers en doeners' en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsagenda.


Zaanstad wil dat bestaande bedrijven blijven en nieuwe bedrijven zich hier vestigen. Daarom investeert zij de komende jaren in goede bedrijflocaties en infrastructuur, adequate gemeentelijke dienstverlening en actieve acquisitie om nieuwe bedrijven aan te trekken. Hierbij kijkt Zaanstad vooral naar Hoogtij, Zuiderhout, Inverdan, Hembrugterrein en de VVZ-locatie.

Food, creatieve industrie, toerisme en logistiek blijven de vier speerpuntsectoren. Dat sluit ook aan bij het topsectoren-beleid van provincie en Rijk. Om in Zaanstad ruimte voor werken én wonen te houden, voert de gemeente binnen het project Zaans Proeflokaal gesprekken met bedrijven en worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de beschikbare milieuruimte.

Wederzijds aanspreekbaar
Meer werkgelegenheid is, zeker in tijden van bezuinigingen, geen eenvoudige opgave. Om deze ambitie te kunnen realiseren, is samenwerking tussen bedrijfsleven, maatschappelijke partners, onderwijs en overheid absoluut noodzakelijk. De werkgever centraal vormt het uitgangspunt van het gemeentelijke arbeidsmarktbeleid, de werkgevers creëren immers de banen en niet de overheid. Het economische beleid wordt daarbij gekoppeld aan betrokken beleidsvelden als sociale zaken, onderwijs en welzijn.

Zaanstad aantrekkelijker, vitaler en schoner
In een doorgaande lijn maken we af waar we aan begonnen zijn, zoals het programma Inverdan en het opknappen van sluizen en bruggen over de Zaan. Ook wordt gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen, zoals het Hembrugterrein en de VVZ-locatie. Zaanstad wil de komende 20 jaar het vestigingsklimaat voor haar inwoners en ondernemers op het gebied van wonen, werken, recreëren flink verbeteren. Er wordt gekoerst op verbreding van de Zaanse economie, meer variatie in het woningaanbod, goede verbindingen met de regio, schonere lucht en minder geluidsoverlast in woonwijken, en duurzaam, slim gebruik van de ruimte. Veel van haar ambities zal binnenstedelijke opgelost worden, want het groen om de stad moet groen blijven. De kaders hiervoor het staan in de Ruimtelijke Structuurvisie, de Economische Structuurvisie en de eerder vastgestelde Sociale Structuurvisie. Belangrijkste randvoorwaarden hierbij zijn terugdringing van milieuoverlast, investeren in economische diversiteit en een divers duurzaam woonaanbod. De structuurvisies zijn ter vaststelling aan de raad voorgelegd.