Resterende onderwerpen van onze analyse, welke door geen van de partijen zijn genoemd.

Artikel geplaatst op: 21 december 2014

Er resteren echter enkele onderwerpen van onze analyse, die wij van belang achten, welke door geen van de partijen zijn genoemd. De belangrijkste daarvan zijn:


Geachte leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Op 18 oktober j.l. zonden wij u onze analyse van de concept begroting Zaanstad 2015 – 2018.
Alle fracties hebben sedertdien technische vragen ingediend en ook zijn de algemene beschouwingen gehouden.
Wij hebben de uitkomsten daarvan naast de punten uit onze analyse gelegd waarbij vastgesteld werd dat veel daarvan met die van de raad overeenkomen.

1e Al langer dringen wij aan op analyse van hogere inkoopsprijzen in kader SROI. (blz. 34) Wij, maar u ook, tasten hier in het duister.

2e Ook het risico van terug betaling van ontvangen rijks subsidie “spoorse doorsnijdingen” subsidie (blz. 69) eist intensivering van het zoeken naar oplossingen.

3e Wij lezen op blz. 72
Het onderhoudsbudget gemeentelijk vastgoed wordt structureel verhoogd zodat het vastgoed goed onderhouden kan worden. Bij de NARAP 2014 zal vervolgens de voorziening van € 2,4 mln. vrijvallen
Deze zin is om twee redenen onduidelijk.
Eerder is in deze begroting gezegd dat onderhoud vastgoed juist kwalitatief wordt teruggeschakeld.
Waarom valt het bedrag bij NARAP weer vrij?

4e Met de aanleg van z.g. stil asfalt halen wij een ander zo mogelijk ernstiger probleem in huis, n.l. toename van fijnstof uitstoot. Ing. P. Landa van het Asfalt Kennis centrum schrijft ons daarover:
“Afhankelijk van de mate van geluidsreductie is de levensduur van het asfaltmengsel korter.
Dus: hoe hoger de geluidsreductie desto te korter is de technische en akoestische levensduur.
Een normale toplaag kan tussen de 12 en 15 jaar dienst doen.
Een geluidreducerende toplaag haalt misschien de helft of korter”.
En let wel, een verdwenen slijtlaag komt in de lucht als fijnstof!

5e Al eerder stelden wij de vraag waarom Zaanstad bijdraagt in de kosten van RAUM en het Twiske.(blz. 90). Dragen de gemeenten waar deze percelen liggen ook bij in de kosten van de Zaanse Schans?

6e Verder lezen wij dat in 2015 het oordeel toezichthouder (blz. 115) van matig naar redelijk verbetert. Een argumentatie hoe dat wordt bereikt ontbreekt.

7e Helaas lukt het ons niet een aansluiting te vinden tussen het totaal van de kosten zoals die betrekking hebben op het nieuwe gemeentehuis en zoals deze bij de Bannehof het geval waren. Bijgevolg is het ook niet mogelijk om de oorspronkelijk gedeclareerde besparingen te vergelijken.

8e Wij menen dat het z.g. renteresultaat (blz. 140) ten gunste brengen van de algemene exploitatie het risico in zich heeft tot een vertekend beeld van de resultaten van Programma’s. Het heeft het risico van hobbyisme.

9e Het weerstandsvermogen is afgenomen (blz. 149) In de begroting 2012 werd dit becijferd op 1,8 en is nu gedaald naar 1,2.  Extrapolatie naar volgende jaren is noodzakelijk; dit alleen al omdat in voorgaande jaren de tijdelijke kapitaalvoedingen vanuit NUON en Erfpacht afwezig zijn.

10e Kapitaalgoederen
De verantwoordelijkheid voor onderhoud van schoolgebouwen berust bij de schoolbesturen (blz. 156) De vraag moet worden gesteld of deze besturen daarvoor voldoende kennis in huis hebben. Een volgende vraag is wie daarop toezicht uitoefent.
Verder lezen wij dat de financiering rechtstreeks vanuit het rijk geschiedt. Vreemd dat het rijk juist verscheidene activiteiten bij de gemeenten gaat onderbrengen en dit onderwerp aan zich heeft getrokken. Aangenomen moet worden dat dan het rijk ook het toezicht op het onderhoud en de financiering op zich neemt.

Het spreekt vanzelf dat tijdens verdere raadsdiscussies in de eerstvolgende weken deze onderwerpen wellicht nog ter sprake zullen worden gebracht.

Bovenstaand bericht werd heden aan de leden van de gemeenteraad gezonden.
Onze oorspronkelijke analyse staat op onze website. De gemeentelijke begroting kunt u vinden bij:
http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/search.cgi/action=simple/pos=0
 
Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad

Bert Bok voorzitter   Hans Zunnebeld penningmeester   Will Evers secretaris