Analyse jaarstukken 2013

Artikel geplaatst op: 15 juni 2014

Uit de ontvangen Jaarstukken 2013 blijkt dat veel is gedaan om de teksten en cijfers leesbaar te krijgen. Onze complimenten daarvoor. Een aantal van onze aanbevelingen in voorgaande analyses vinden wij terug in het nu gepresenteerde rapport.


Het heeft echter geen zin om uitsluitend met complimenten te komen en daarmee te volstaan. Ook positief-kritische geluiden mogen worden gehoord.
Wij beschouwen het als onze taak – als burgerorganisatie - deze jaarstukken kritisch te bezien.
Dit is het laatste jaar onder verantwoordelijkheid van het “oude” college. Veel wordt in deze Jaarstukken genoemd maar een overzicht, wat ten opzichte van het collegeprogramma niet is gerealiseerd in de verlopen 4 jaren, ontbreekt.

Algemeen
Leesbaarheid
Het is onvermijdelijk dat in een dergelijk groot stuk enkele taalfouten ed. niet worden opgemerkt.
Wij zijn echter ook op enkel pagina’s gestuit die zonder intensieve herlezing onbegrijpelijk zijn. Wij noemen in dat verband blz. 96 en 97, blz. 175 BKZ, blz. 212 (waar is 2013?)

Jaarresultaat
Het gepresenteerde resultaat is zeer belangrijk beïnvloed door twee aspecten:
1e De verkoop van de NUON aandelen
2e De opname van de volledige vooruitbetaalde erfpachtcanons.
Dit wordt overigens op blz. 184 e.v. ook vermeld.
Terecht wordt op blz. 7 vermeld dat alle ruimte voor toekomstige bezuinigingen is verdwenen. Dit zou voor u een belangrijke reden moeten zijn om nog serieuzer dan voorheen het directe belang van de bewoners te dienen bij overwegingen verbandhoudend met investeringen buiten deze belangen. Wij bedoelen daarmee o.a. dat vervangen voor heel veel geld van twee goede bruggen in Zaandam wel een aantal jaren uitgesteld had kunnen worden.
Vooral ook omdat de noodzaak voor het op korte termijn aanpassen resp. vergroten van de sluis ons niet is gebleken.

Accountant
De accountantsverklaring ontbreekt. Wij menen dat dit een belangrijk deel van jaarstukken moet zijn ter beoordeling van de juistheid daarvan. In de aanname dat deze wel beschikbaar is, dient daarvan in de jaarrekening melding te worden gemaakt.

Kerntaken
Omdat de kerntakendiscussies destijds gestart zijn om te komen tot besparingen bij onderwerpen die niet tot een kerntaak behoren, hebben wij gezocht naar de uitkomst van deze discussies. Het resultaat in de vorm van een overzicht hebben wij niet aangetroffen. In eerdere stukken wordt gesproken over zorgen voor en zorgen dat; (= eufemisme voor afstoten) juist op een aantal gebieden die de bewoners direct raken; en wel Sport, Cultuur Stedelijke ontwikkeling en Wijkmanagement. De gemeenteraad heeft daarmee haar goedkeuring eraan gegeven deze onderwerpen niet als haar kerntaken te zien.

Op koers
Deze melding treffen wij regelmatig aan. Onduidelijk is wat ermee bedoeld wordt.
In deze analyse geven wij enkele malen onze mening over “Op koers”.

Blz. 9 Bereikbaarheid en mobiliteit
Alhoewel wij voorstander zijn van het project doortrekking A8 – A9 hebben wij herhaaldelijk gewezen op de ernstige consequenties die deze aansluiting heeft voor de verkeersdoorstroming in Zaanstad. Een extra Oost afslag bij het politiebureau in Zaandijk
verergert dit.

Het milieuklimaat.
Ondanks het bestaan van goede afspraken ten aanzien van herplaatsing van verwijderde bomen blijken deze in de praktijk regelmatig te worden genegeerd. (Omgeving Verkadeterrein, Pont-Meijer terrein, “t Kalf, Kogerveld).
Dit vormt een probleem waarover gemeente en bewoners regelmatig ruziën.

Blz. 11 Cultuur
Voor het besluit om een cultuurcluster te bouwen op de Figaro locatie had eerst een rendementsberekening met een worst case scenario moeten zijn opgesteld. Deze is ons niet bekend.

Programma’s

2.1 Economie blz. 14 e.v.

Blz. 15 Bezoekers centrum Zaandam
Het aantal bezoekers is met 10.000 afgenomen. Gezien de recente toename daarvan hoeft daarover geen zorg te bestaan. Wel is er zorg over de kwaliteit van het winkelaanbod en het navenant type van bezoekers. Wij hebben geen maatregelen gezien om deze tendens om te keren.

Hoogtij
Voor de vulling van Hoogtij zijn “gesprekken” gevoerd met geïnteresseerden. Kennelijk zonder resultaat. Het komt ons voor dat een andere aanpak zal moeten worden gekozen om Hoogtij tot een succes te maken, met name vanwege de hoge kosten die momenteel vanuit RON op ons toekomen.

2.2 Werk, inkomen en integratie blz. 23 e.v.

Blz. 23 Baanstede
In onze analyse Jaarstukken 2011 schreven wij:
“Gezien de voorgeschiedenis moet worden gevreesd dat Baanstede in haar huidige vorm nooit tot een financieel werkbare onderneming zal leiden. Rigoureuze maatregelen zijn hier nodig”.
Inmiddels heeft het college vastgesteld dat de tot nog toe genomen maatregelen onvoldoende zijn om Baanstede goed op de rails te krijgen. Met 1 stem van de 9 terwijl Zaanstad 48% van de kosten betaalt is een oplossing niet te verwachten. Het blijft een kind met een lam handje. Instituten als Baanstede dienen te worden gefinancierd vanuit Haagse subsidies. De kosten blijven hoog waardoor de gemeenten tot in vele jaren verliezen moeten aanzuiveren.
Ons advies aan de Raad is hier scherp in te grijpen. Zelfs uitstappen moet een optie zijn.

Blz. 24 SROI
Al enkele malen eerder hebben wij de vraag gesteld in hoeverre de regeling Social return prijsopdrijvend werkt. Wij kunnen ons nauwelijks indenken dat een commerciële organisatie in zijn offertes aan de gemeente daarmee geen rekening houdt. Wij adviseren de Raad hier onderzoek naar te laten doen.

Vangnetvoorziening.
Alhoewel gemeld wordt dat deze “op koers” is blijkt uit de cijfers het tegendeel. Zie ook in- en uitstroom gegevens op blz. 26.

Blz. 30 e.v. 2.3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling.
Aantrekkelijk woon- en werkmilieu
In onze analyse Jaarstukken 2012 schreven wij:
“In de aanhef hebben wij al gemeld dat het vasthouden van de positie op 27 uit 50 gemeenten geen fantastische prestatie is. Vooral omdat Zaanstad in 2005 nog de 19e plaats innam”.
Nu is dat dus 30e plaats geworden uit de 50 grootste gemeenten.
Wij adviseren een nauwgezet onderzoek te doen naar de oorzaken daarvan.

Blz. 41 e.v. 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit
Het onderwerp spoorse doorsnijding wordt als volgt in het collegeprogramma 2010 – 2014 verwoord:
“Tegelijkertijd verwachten wij veel van het project de Spoorse Doorsnijdingen, waarin wij samen met de Taskforce Ruimtewinst van de Provincie, de Stadsregio Amsterdam en
ProRail onderzoeken hoe de bereikbaarheid van aangrenzende wijken met gebiedsontwikkeling kan worden versterkt”.
Wij stellen vast dat dit onderwerp, dat voor leefbaarheid in onze stad van het grootste belang is, geen enkel zichtbaar resultaat heeft opgeleverd! Bepaald niet “op koers”.

Verbeteren condities fietsgebruik
Alhoewel gemeld wordt dat dit programma “op koers” is, is de praktijk dat op vele locaties het stallingprobleem niet is opgelost.
De aandacht wordt verder gevestigd op de onveiligheid in tunnels waar veel (school) kinderen gebruik van moeten maken.

Blz. 47 Toelichting op afwijkingen.
De cijfers die hier worden genoemd zijn niet terug te vinden in het exploitatieoverzicht op blz. 46. (Dit is overigens een veel voorkomend probleem bij beoordeling van gemeentelijke cijfers).

Blz. 49 e.v. 2.5 Milieu
Bij het doel om de milieubelasting terug te dringen ontbreekt de sterke noodzaak om dit ook met omliggende gemeenten af te stemmen en dan wel met name Schiphol en het Amsterdamse havengebied.

Blz. 50 bodemverontreiniging
Er bestaat veel onduidelijkheid over bodemsaneringen. Voorbeelden daarvan zijn Overtuinen en het Pont-Meyerterrein. Is er nu wel of niet voldoende gesaneerd en verplaatsen wij het probleem niet naar de toekomst door alleen maar af te dekken?

Terugdringen geluidsbelasting/fijnstof
In een recente notitie hebben wij erop gewezen dat stil asfalt het grote probleem in zich heeft van een belangrijk grotere uitstoot van fijnstof. RIS 26 mei 2014.
In dit verband merken wij op dat de limiet van 25 microgram/m3 bij het meetstation Hemkade zeer regelmatig wordt overschreden. http://www.luchtmetingen.amsterdam.nl/DetailPage.aspx?sid=546

Blz. 52 terugdringen energiegebruik.
De toelichting hierbij is onduidelijk. 6% per jaar? Hierbij staat geen periode. En wat doet Greenchoice hieraan om dit te realiseren?
Eerder hebben wij vragen gesteld over de mate waarin het nieuwe gemeentehuis energiezuinig is ingericht. Hierover blijkt nog steeds onduidelijkheid te bestaan.

Blz. 53 Hergebruik grondstoffen
Gemeld wordt “op koers” maar verder lezen wij dat cijfers nog niet bekend zijn. Hoe kan dan worden gezegd dat het op koers is?

Blz. 57 e.v. 2.6 Grondzaken en gebiedsontwikkeling
Nog in de jaarstukken 2012 wordt gesproken over de bouw van kantoren. Wij schreven naar aanleiding daarvan:
“Over de vulling daarvan door ondernemingen wordt niet gesproken terwijl dat, naar wij mogen aannemen, dit wel de bedoeling is”.
Het treft ons dat hierover in het huidige jaarverslag niets over wordt gezegd. Wat is b.v. nu het % leegstand?

Blz. 59 Vastgoedportefeuille
Gemeld wordt dat het verkoopplan “op koers” is. Cijfers om dit aantoonbaar te maken ontbreken.

Blz. 61 Erfpacht
De argumenten op basis waarvan de toevoeging aan het resultaat 2013 van de vooruitbetaalde canons snijden hout. Desondanks willen wij erop wijzen dat de meeste van de oudere contracten gebaseerd zijn op de gemeentelijke erfpachtbepalingen 1991. Daarin is de mogelijkheid open gehouden tot het doen vervallen van de erfpachtovereenkomst vóór afloop daarvan. (Art. 13 en 14). Als consequentie daarvan zou de vooruitbetaalde canon teruggeven moeten worden.

Blz. 61 Vastgoed
Bij de taxatie van Ebbenhout 29 bleek dat de boekwaarde hoger was dan de taxatiewaarde.
Eerder hebben wij er op gewezen twijfels te hebben over de waardering van gemeentelijke panden. Deze twijfel wordt nu bewaarheid. Maar hoe zit dat met alle andere panden in eigendom?
Zie ook wat hierover gezegd wordt op pagina 160 Gemeentelijk vastgoed.

Blz. 64 2.7 Jeugd en onderwijs
Onze vereniging heeft in gesprekken met ambtenaren en het College over de gezondheidsrisico’s verbonden met scholen en kinderopvangplaatsen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen. Wij hebben er daarbij de nadruk op gelegd dat de gemeente hier een grote verantwoordelijkheid draagt. Wij betreuren dat in dit programma niets vermeld staat. Zolang deze situatie voortduurt, kan niet gesproken worden over “veilig en gezond opgroeien”.

Blz. 67 Jongeren overlast
De cijfers zijn verheugend!  De regisseurs hebben effect.

Blz. 73 e.v. 2.8 Maatschappelijke ondersteuning en welzijn.
In het algemeen geven de cijfers weinig reden tot opmerkingen. De onduidelijkheid over de toekomst geeft ons reden te overwegen binnen Hart voor Stad een werkgroep “Sociaal” te vormen.

Blz. 75 Gezondheid
“Op koers” is overdreven als steeds “nog niet bekend” wordt gemeld.
Het onderwerp “scholen en kinderopvangplaatsen in nabijheid van hoogspanningsleidingen” hebben wij niet aangetroffen.

Blz. 85 e.v. 2.10 Cultuur

De waardering voor het cultureel aanbod daalt constant. Gevreesd moet worden dat een Cultuurbedrijf daarin geen verbetering zal kunnen brengen.

Blz. 86 Cultuurbedrijf
Wij lezen dat het idee van een z.g. cultuurbedrijf met één directie is losgelaten.
De instellingen die in de overbouwing gehuisvest gaan worden zijn alle subsidie afhankelijk.
Deze nieuwe huisvesting is kostbaar waardoor de huidige subsidies belangrijk verhoogd zullen moeten worden.
Eerder adviseerden wij zolang voor deze overbouwing geen sluitende begroting kan worden opgesteld met behulp van andere commerciële partijen de bouw niet aan te vangen.
Volgens ons besloot de raad in mei 2013 niet tot de bouw van een “cultuurcluster” maar tot een gebouw dat - deels- daarvoor geschikt zou zijn. Zonder een sluitende begroting is dit een sprong in het duister.

Blz. 88 Bezoekersaantallen
Stijgingen al over, met uitzondering van De Flux. Is de toekenning van € 2,3 miljoen subsidie nog wel verantwoord?

Blz. 92 e.v. 2.11 Wijkgericht werken en beheer

Blz. 94 De klanttevredenheid over meldingen openbare ruimte is terug op het niveau van 2011. Er is nog een lange weg te gaan om het op een acceptabel niveau te krijgen.

Wijkorganisaties
Er is onduidelijkheid over welke wijkorganisaties, na het intrekken van de subsidies, besloten hebben door te gaan. Onze informatie wijkt af van die van de gemeente waar gezegd wordt dat de meest voortgezet worden. Een overzicht zou nuttig zijn. Niet op koers dus.

Blz 96, 97 Kosten
Het overzicht geeft geen duidelijkheid. Wat wordt bedoeld met “onttrekkingen” welke voor 27 miljoen in de boeken staan. Het overzicht “afwijkingen voor bestemming” is helemaal onleesbaar. Wij kunnen ons indenken dat u hier vragen over stelt.
Vacature ruimte ten bedrage van € 780.000 geeft niet aan dat de gemeente ernaar streeft mensen aan werk te helpen.

Blz. 106 e.v. 2.13 Openbare orde en veiligheid
Het doel om de veiligheid in de uitgaansgebieden op een acceptabel niveau te krijgen is niet gehaald. Dit roept om een volledig andere aanpak van dit probleem.

Veiligheid
Het plan “Integrale veiligheid” laat steken vallen op het gebied van calamiteiten die op ons toe kunnen komen vanuit Schiphol en het Westelijk havengebied.

Blz. 108 Schoon en veilig
Het aantal milieu controles en hercontroles is te laag. Juist dit is in het belang van een gezonde en veilige stad. Wij oordelen dit belangrijker dan het uitschrijven van méér dan 23.000 parkeerboetes. Dit laatste is een symptoom van onvoldoende parkeerruimte. Het is de taak van een gemeente daarin te voorzien. Het beleid om projectontwikkelaars, die geen kans zien bij een project voldoende parkeerplaatsen te creëren, dit te laten afkopen is ronduit sjoemelen met de regels.

Blz. 113 e.v. 2.14 Bestuur en organisatie
In de aanhef wordt gesproken over “behoud van goede relatie met de burger”. Gezien het rapportcijfer 5,9 is “goed” met de hakken over de sloot en zal zeker verder moeten worden gewerkt aan verbetering daarvan.
Participatie is zeker niet “op koers” als daarmee wordt bedoeld dat dit in orde is.

Kerntaken
Gesproken wordt over een gevolg geven aan de kerntaken discussie door opstelling van een hervormingsagenda. Wij menen nooit een lijstje van deze kerntaken gezien te hebben. Hoe kan dan een agenda daarop worden gebaseerd?

Blz. 115 SROI
Wij herhalen wat wij ook bij werk en inkomen hebben gezegd
“Al enkele malen eerder hebben wij de vraag gesteld in hoeverre de regeling Social return prijsopdrijvend werkt. Wij kunnen ons nauwelijks indenken dat een commerciële organisatie in zijn offerte aan de gemeente daarmee geen rekening houdt. Wij adviseren de Raad hier onderzoek naar te laten doen”.
In dat verband schreven wij ook:
“In het kader van Social Return dient een scherp oog te worden gehouden op de kosten van inkopen. Een commerciële organisatie zal zeker in de prijsstelling rekening houden met de plicht tot het aannemen van personeel. Het risico dat hiermee verborgen kosten ten laste van de gemeente in rekening worden gebracht is aanwezig. Dit betekent een verschuiving van lasten binnen de financiële verantwoording van de gemeente. Verder kan de vraag worden gesteld hoe controle op de 5% norm wordt uitgeoefend en hoe dubbeltellingen worden vermeden. Zouden de ondernemingen die een contract ontvangen van Zaanstad de 5% of minder niet beter rechtstreeks aan Baanstede kunnen afdragen? Daarbij kan Zaanstad eventueel de subsidie aan Baanstede met een ongeveer gelijk bedrag verlagen.”.


Blz. 119 e.v. 2.15 Financiën
Het financiële beleid wordt door Gedeputeerde Staten nog steeds als matig beoordeeld.
Eerder schreven wij al dat veel winst valt te behalen bij het intensief uitoefenen van controles op bestedingen bij verbonden partijen en toezicht op uitgaven die in de vorm van subsidie door de gemeente worden gefinancierd.
Het afboeken van vooruit ontvangen erfpachtcanons en de uitkomsten van de verkoop NUON aandelen beschouwen wij als een Deus ex Machina die tijdelijke financiële adem heeft verschaft.
De bankschuld is met ruim 10% toegenomen.  (2012 389 + 147= 536 2013 379 + 184= 563)

Blz. 120 verbonden partijen
Gezegd wordt dat risico’s door het onderbrengen van activiteiten bij regionale organisaties toenemen. Dit hoeft niet zo te zijn indien voldoende deskundig toezicht wordt uitgeoefend. Bovendien kan daarmee meer specifieke deskundigheid worden aangetrokken.

Anderzijds moet ervoor worden gewaakt dat personeelsbestanden worden gehandhaafd terwijl taakuitoefening elders wordt ondergebracht.
Verder wijzen wij op hetgeen op blz. 131 wordt gezegd: Zaanstad kan bepaalde activiteiten beter en goedkoper in eigen beheer uitvoeren.
Regelmatige afweging per project is noodzakelijk.

Blz. 122 Beheersing kapitaallasten
De ratio weerstandsvermogen zit met 1,4 op het randje van zorgelijk. Zie wat wij daar op blz. 119 als Deus ex Machina over hebben gezegd.
Een oorzaak voor het verschil bij versneld afschrijven incidentele baten tussen begroting (59,8 milj. en realisatie 28,6 milj.) hebben wij niet kunnen vinden.

Blz. 124. NUON dividend.
Wij menen niet dat de hoogte van het dividend afwijkt van dat van voorgaande jaren. De reden waarom de opbrengst 120 duizend lager is dan begroot is ons onbekend.
Een contractpartner is gefailleerd. Waarom het beestje niet bij de naam noemen, ook al gezien de vele nieuwe raadsleden die zo snel mogelijk kennis krijgen.

Het lager gebruik van de reserves vanwege uitstel investeringen uit hoofde van aangegane verplichtingen zou moeten leiden tot een voorziening voor deze verplichtingen.

Blz. 133 Dienstverlening
Een Multi-service contract raden wij af. “Horses for courses” en bovendien zal een dergelijke onderneming niet in Zaanstad te vinden zijn.

Blz. 127 e.v. Bedrijfsvoering
Blz. 129 organisatievisie 2017
In het kader van de overdracht “zorgen voor” naar “zorgen dat” zou tevens gekeken kunnen worden naar de wijze waarop andere gemeenten dit gaan uitvoeren.

Blz. 138 Topinkomens verbonden partijen
Wij stellen voor onmiddellijk gevolg te geven aan de WNT waarbij verbonden partijen binnen zeg 2 maanden gevraagd wordt daaraan te voldoen.

Blz. 139 Beëindiging dienstverband
€ 227 duizend uitgekeerd aan medewerker waarvan dienstverband in 2006 geëindigd is????

Blz. 144 e.v. Treasury
Eerder schreven wij: “Het beleid om kort te financieren is een goed beleid gezien de lage rentestand voor kortgeld.
Aangezien de beschikbaarheid van kortgeld met lage rente via BNG nog wel even zal voortduren zou overwogen kunnen worden de limiet van 22% verder te verhogen”.
Dit advies bestaat nog steeds.

Blz. 146 Renteresultaat
Onduidelijk is of het renteresultaat van € 5,5 milj. positief of negatief is. Raad, vraag ernaar!

Achterborg stellingen
Het is voor een goed oordeel van belang de namen van de woningcorporaties te kennen die het genoegen smaken € 898 miljoen van Zaanstad als borg te hebben ontvangen.

Dividenden en afwezigheid daarvan
Indien een verbonden partij dividend uitkeert wordt dit als directe inkomsten aan het jaarresultaat toegevoegd. Terecht. Echter in lijn daarmee zou een gedeclareerd verlies bij de aandeelhouder tot een reservering moeten leiden. Interessante stelling!

Blz. 149 e.v. Weerstandsvermogen en risico’s
In de risico top 20 2012 stond Kreekrijk nieuw met ster bovenaan. Deze is nu weer verdwenen. Oorzaak?
Wij missen een oordeel over risico’s welke Zaanstad loopt in het kader van RON en HVC
En in het algemeen verbonden partijen.

Blz. 155 e.v. Onderhoud kapitaalgoederen
Per primo 2009 werd de achterstand onderhoud openbare ruimte geschat op 50 milj.
Eind 2013 bedraagt deze nog bijna 35 milj. = een afname van 15 milj. in 5 jaren.
Wij vrezen dat de achterstand nooit volledig zal kunnen worden weggewerkt. Gaat de provincie daarmee akkoord?

Blz. 157 e.v. Onderwijs huisvesting
Gesproken wordt over een bezuiniging van 13 milj. in het basis onderwijs. Voor welke periode dit geldt wordt niet vermeld.

Blz. 160 Vastgoed portefeuille
Wij menen dat verkoop van de panden, die na verhuizing naar het nieuwe stadhuis vrij zouden komen, deel uit zou maken de financiering daarvan. Gezien de gewijzigde opvatting hierover die in 2013 heeft plaats gevonden zou een opmerking op z’n plaats zijn geweest. Dit ook in verband met de veranderde financieringsvorm.

Wij adviseren om een deskundige partij onderzoek te laten doen naar de actuele waarde in het economisch verkeer van alle gronden (inclusief deze met erfpacht belast) en panden die voor verkoop in aanmerking komen. Het ad hoc moeten corrigeren van de waarde van panden bij verkoop (Blees gebouw, Ebbenhout, Inverdan) veroorzaakt onzekerheden in de jaarexploitaties.  (zie ook blz. 179 Grondprijzen)

Blz. 162 e.v. Verbonden partijen
Baanstede verdient alle aandacht om te vermijden dat dit een permanent schip van bijleg wordt. Zie ook 2.2 Werk, inkomen en integratie.

HVC
Een lang verslag gespreid over drie pagina’s. Daarbij wordt nog niets gezegd over andere activiteiten van HVC. Over de samenvatting hebben wij serieuze twijfels.
De verwachting werd uitgesproken dat de marktwaarde van HVC een veelvoud is van de uitstaande leningen van bijna 1 miljard. Een bedrijf dat jaren lang verliezen declareert is niet aantrekkelijk voor overname. Wie heeft deze marktwaarde vastgesteld? Het aanbod van afval neemt regelmatig af. Importeren van afval uit Engeland en wellicht andere landen lijkt op de laatste noodsprong van HVC. Vroeger ging dat naar Afrika en nu dus naar ons land. Wellicht bout gezegd maar is het niet zo? Zie ook onze aparte notitie hierover dd. 1 juni 2014 op RIS.

Blz. 168 e.v. Algemeen verbonden partijen
Wij kunnen ons indenken dat een serieuze gemeenteraad niet akkoord kan gaan met resultaatopstellingen van 2012., die wij bij de meeste zien. Wij vinden dit in elk geval zeer zorgelijk omdat een goed beeld van recente ontwikkelingen afwezig is. Voorbeeld; RON declareert volgens het staatje een winst van 1,5 miljoen in 2012.

Het verhalen van kosten
De grondexploitatiewet maakt het mogelijk, kosten gemaakt ten behoeve van bovenwijkse voorziening, deels te verhalen op projectontwikkelaars.
Wij hebben vernomen dat bedrijven gevestigd langs de Zaan niet bij willen dragen aan het tot stand komen van “Vaart in de Zaan”. Het is interessant uit te zoeken of genoemde wet in dit geval ook van toepassing is.

Blz. 178 e.v. Grondbeleid
Blz. 180 De totalen “afdracht aan ARG” zijn onjuist.
Wij komen op de volgende:
2011 vlg Jaarstukken 5.911
2012 vlg Jaarstukken 3.200 (Was onvoldoende om op benodigd niveau te komen).
2013 vlg Jaarstukken 2.448
2014 vlg Begroting       256
2014 vlg Jaarstukken 2013     0   (volgens onze berekening zou dat 1532 moeten zijn)
2015 vlg Jaarstukken 2013     0   (volgens onze berekening zou dat 757 moeten zijn)
Alles x € 1000. Verder is de laatste jaren gebleken dat de realisatie uitstijgt boven de begrotingen.

Blz 182 e.v. Programmarekening (resultaatmodel) per product.
Als een bijproduct wordt in elk verantwoordingsdocument het overzicht “Resultaatmodel per product” opgenomen. Vanuit financieel oogpunt is deze informatie veel inzichtelijker dan de onevenwichtige behandeling van de financiën in de programmaverantwoordingen. Daarin worden alleen totalen vermeld en een tamelijk gedetailleerde bespreking van de afwijkingen. Daarbij wordt incidenteel verklaringen gegeven zonder veelal de mogelijkheid om aansluitingen van de afwijkingen te vinden op de vermelde eindtotalen.
Door een stelsel wijziging is moeilijk aansluiting te vinden met voorgaande jaren. Wij hebben de indruk dat gedurende een reeks van jaren de reserves afnemen. (indien het erfpacht canon effect wordt meegerekend).

Blz. 203 e.v. Balans en toelichting
Wij vrezen hier te moeten afhaken. In 2013 is de rekening “vooruitbetaalde canons” leeggehaald en aan het jaarresultaat toegevoegd. Dit zou een mutatie in “vooruit ontvangen gelden” moeten zijn. in de passiva vinden wij deze mutatie niet terug. Als saldo in passiva wordt een winst van 30.621 gedeclareerd. Raadselachtig.

Blz. 205 Grondslagen balans
Blz. 206 vermeldt dat de actuele waarde van participaties ruim boven de verkrijgingprijs ligt.
Bij HVC, welke daar een belangrijk deel van vormt, moet een vraagteken worden gesteld als daar ook de leningen en garanties daaraan worden meegenomen. Hoe is de actuele waarde bepaald?

Blz. 213 dubieus
Wat heeft de oninbaar voorziening van ruim 7 milj. bij publieke debiteuren veroorzaakt? Zie ook wat wij geschreven hebben bij 168 Verbonden partijen.

Overlopende activa op blz. 213 is duidelijk. Overlopende passiva vinden we terug op blz. 219.
Waarom zo ver uit elkaar?

Blz. 217 e.v. Voorzieningen
Hierin wordt “Afvalzorg” genoemd. Is dit HVC? Wat is de aanwending van 163 geweest?

Wat houdt 2.180 UPC gelden Bibliotheek in? Heeft de Bieb daar geen recht op?

Blz. 222 Borg- en garantstellingen
Wij menen dat een borg is afgegeven ten behoeve van HVC. Deze wordt niet genoemd.

Blz. 226 Cultuur
Als we voor de wijkoverleggen de cijfers 2012 met 2013 vergelijken valt de pijn nogal mee. Uitgaven in 2013 zijn zelfs hoger dan in 2012! Zien wij het fout?

Blz. 230 Begrotingsafwijkingen

Bestuur en organisatie springt eruit met een negatieve afwijking van ruim 10%.
Hier valt veel over te zeggen. Om kort te gaan:
- Juridische kosten mogen nooit geactiveerd worden
- Met het niet halen van de energie doelstelling valt een argument om een nieuwe stadhuis te bouwen, weg.
- Meer inhuur is tegen de afspraken met de Raad.

Konklusie
Helaas is onze analyse opnieuw langer geworden dan oorspronkelijk onze bedoeling was. Wij laten na opmerkingen te maken over blz 233 e.v. Resultaatmodellen en blz. 240 e.v. Bezuinigingen, omdat daarover in de verscheidene programma’s al e.e.a. is gezegd.
En dit is nog maar een terugblik op de historie. Een terugblik wat al is gebeurd, wat al is uitgegeven en ontvangen.
Wij houden ons hart vast wat er zal zijn te melden als aan ons de 2015 jaarbegroting voor analyse wordt voorgelegd.

Nu is het de taak van de Gemeenteraad, waarvoor wij deze analyse hebben opgesteld, daarover van gedachten te wisselen en tot conclusies te komen

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Hart voor Stad

Bert Bok   Hans Zunnebeld   Will Evers
Ps: een lijst van gebruikte afkortingen zou nuttig zijn.