Uitkoop of verplaatsing van hoogspanningsmasten

Artikel geplaatst op: 7 november 2012

Vastgesteld is dat de nabijheid van hoogspanningsleidingen het verblijf voor langere tijd van kinderen tot ernstige ziektes kan leiden. Om deze reden is het van belang deze situaties zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Voor volwassenen zijn de onderzoeksresultaten niet eensluidend.


Probleemstelling
Naar aanleiding van acties vanuit gemeenten die doorsneden worden door hoogspanningsleidingen heeft het staatsbedrijf TENNET als beheerder van de leidingen een voorstel gedaan tot uitkoop van betrokken woningen. Deze uitkoop omvat op landelijk niveau in eerste instantie 1300 woningen. Deze bevinden zich in de z.g. zakelijk recht strook van 38 meter aan beide zijden van de leidingen. Er zijn echter ook (vanuit Brussel)  sterke geluiden om dit areaal uit te breiden tot 100 of 120 meter aan beide zijden. Hierover is nog geen duidelijkheid. Het uitkopen van woningen, die binnen het laatst genoemde areaal vallen, zal een bedrag van ruim 1 miljard Euro kosten.

Uitkopen geschiedt op vrijwillige basis waardoor de situatie ontstaat dat in een zelfde rij huizen en appartementen leegstaande woningen naast bewoonde huizen aanwezig zijn. Aangezien de verwachting gerechtvaardigd is dat de uitgekochte panden niet weer opnieuw voor permanente bewoning zullen worden aangeboden zal uiteindelijk in veel gemeenten gebieden ontstaan die voor elke (bewoning) onbruikbaar worden. Dit is een onacceptabele situatie.

Vastgesteld is dat een deel van de bewoners van betrokken huizen/appartementen op korte termijn deel willen nemen aan de voorgestelde uitkoopregeling terwijl weer andere bewoners op hun plek willen blijven.

Het bovenstaande vormt de basis voor een onderzoek naar de mogelijke oplossing die recht doet aan de belangen van alle partijen.

De oplossing
Deze valt uiteen in een korte - en lange termijn. De uitkoop op vrijwillige basis vindt plaats door lokale woningcorporaties of eventueel projectontwikkelaars. De middelen daarvoor worden door TENNET verschaft in de vorm van een lening aan deze corporaties. De aankoopprijs zal om de navolgende redenen relatief laag zijn:

  1. de eigenaar heeft de wens zo spoedig mogelijk zijn huis te verlaten;
  2. de woning staat in een gebied dat belast is door de aanwezigheid van de hoogspanningleidingen;
  3. de huidige markt voor woningen is negatief.

De nieuwe eigenaar verhuurt de woning op tijdelijke basis en strikte voorwaarden. Deze voorwaarden zouden kunnen zijn dat de huurder en medebewoners van een bepaalde minimum leeftijd zijn en dat deze de woning op enig moment na verzoek daartoe door de corporatie weer verlaat.

TENNET verklaart zich bereid tot uiteindelijke verplaatsing van de leidingen en bereidt dit verder voor. Nadat verplaatsing heeft plaatsgevonden kan de corporatie de betrokken huizen voor verkoop aanbieden waarna de lening aan TENNET wordt terugbetaald. De verwachting is gerechtvaardigd dat de opbrengst van de huizen hoger is dan waarvoor deze oorspronkelijk werden overgenomen.

Welke zijn de voordelen van deze oplossing?

  • de korte termijn oplossing doet recht aan de wensen van de betrokken bewoners;
  • de corporaties staan dicht bij de problematische situaties en kunnen zorgen voor een goede lokale regeling;
  • de gemeenten krijgen uiteindelijk bouwgronden ter beschikking die nu zo goed als onbruikbaar zijn.

Zaanstad, 07-11- 2012