Visie Hart voor Stad over de Spoorse Doorsnijding

Artikel geplaatst op: 6 oktober 2010

Oktober 2010 schreef Hart voor Stad een brief aan wethouder Straat over de Spoorse Doorsnijding.


Burgemeester en Wethouders Gemeente Zaanstad
t.a.v. Drs. D. Straat, wethouder
Postbus 2000
1500 GA ZAANDAM

Zaandam, 6 oktober 2010

Geachte heer Straat,

Naar aanleiding van het plezierig onderhoud dat bestuursleden van onze vereniging op 23 september jl. met u en de heer Le Gras hebben gehad, geven wij u onderstaand onze visie met betrekking tot de structurele en vooral duurzame oplossing van het project ‘Spoorse doorsnijding Zaanstad.‘

Onze voorkeur gaat uit naar een integrale en duurzame toekomstbestendige oplossing in de vorm van een ondertunneling met 4 sporen van station Zaandam tot voorbij de overweg in de Guisweg Dit zal de weg openen voor een lnverdan ll en leiden tot verdichting van de stad. Het is te verwachten dat de wijken ten westen van de spoorlijn met deze sterk verbeterde verbindingen naar de centrale stad méér boodschappen binnen Zaanstad zullen doen en niet of veel minder Beverwijk of Alkmaar zullen opzoeken.

Het is te verwachten dat door het bieden van shop & ride faciliteiten in de ruimte boven het spoor, Zaanstad aan de Noordflank van Amsterdam als populair shopping gebied aandacht wint, wanneer de economische structuur van het Zaanse MKB als trekker van de werkgelegenheid wordt versterkt.

Door de verlaging van het spoor ontstaat ook gelegenheid om van de A8 een locale verbindingweg te maken, eigenlijk onafhankelijk van of naast de uiteindelijke aansluiting op de
A9. Dat kan door op- en afritten neming Assendelft te realiseren, o.a. op de provinciale weg en de Guisweg, die dan bevrijd is van de spoorwegovergang.

De geluidsoverlast van de intensieve treinverbinding zal op het gehele tracé nagenoeg verdwijnen.

Door de aanleg van het verlaagde spoor zou in beginsel de mogelijkheid ontstaan om de Provincialeweg naar het westen te herprofileren en zo méér ruimte te scheppen tussen de
woningen langs de PW en het autoverkeer.

Hoewel de politiek net als in de 60’erjaren van de vorige eeuw (sic!) vraagt om spoed met het oplossen van het prangende probleem aan de overgang Guisweg (Rooswijk), zou een oplossing hier niet moeten bestaan uit nog een tunneltje of zelfs twee, maar uit een structureel begin van een duurzame toekomstbestendige oplossing zoals hierboven geschetst.

Als eerste wordt het verlagingpunt in het tracé Guisweg (Rooswijk) naar Krommenie vastgesteld. Dit punt markeert het begin van een aanleg van het verlaagde spoor richting Zaandam, om te beginnen - als fase 1 - tot een punt voorbij station Zaandijk-Zaanse Schans. (De Guisweg).

In verdere fases kan dan de verlaging van het spoor naar Zaandam worden gerealiseerd.

Gezien de tijdspanne van bijna 50 jaar dat er geen structurele oplossing voor de overgang Guisweg getroffen werd lijkt het thans niet de tijd het oor te laten hangen naar de gemeenteraad en het begrip ‘spoed’ te introduceren wanneer dat uitloopt in suboptimale oplossingen.

De verlagingvariant duurt voor het gehele tracé misschien beduidend langer, maar kan qua duurzaamheid iedere toets der kritiek doorstaan.

We realiseren ons goed dat we hier spreken van een groot infrastructureel project dat een doorlooptijd van vele jaren kent en kostbaar is.

Het lijkt ons daarom van buitengewoon belang dat de gemeente een ‘sense of urgency‘ ontwikkelt met als doel een platform te creëren dat naast de kosten ook de voordelen voor Zaanstad en de regio ziet, samen met een tijdspad voor de uitvoering.

Daarbij hebt u nog eens uitdrukkelijk bevestigd de quick scan zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief zl2010/61746 van 23 maart 2010 bijzonder serieus te nemen.

Om te voorkomen dat de Noordflank van de Randstad “Jutlandiseert’ is een groot elan nodig om betrokken partijen breed voor het project te winnen.

Hier denken we aan het ontwikkelen van een sterke en actieve lobby op het hoogste gemeentelijke niveau met inzet richting:

Europese subsidies om infrastructurele knelpunten op te lossen en economische ontwikkeling te stimuleren.
Het Rijk (VROM‚ EZA, V&W)
De Provincie
De Stadsregio
NS Reizigers & Poort
Prorail
Overige innovatieplatforms en
Duurzaamheidsubsidies.

Ongetwijfeld kent u een aantal van deze instellingen al.

Tot slot willen we er met nadruk op wijzen dat dit project kan reken op brede steun onder de bewoners van Zaanstad.

Die steun krijgt u ook van Hart voor Stad. Daarbij hebben we u aangegeven vooral met uw vragen en/of ideeën tijdig naar ons toe te komen. Veel van onze leden, maar ook gemotiveerde besturen van de verschillende Wijkoverleggen denken graag mee, zodat een geconcerteerde aanpak de grootst mogelijke doelmatigheid oplevert.

U nogmaals hartelijk dankend voor het plezierige gesprek en met vriendelijke groeten
verblijft,

Bestuur Hart voor Stad

height=379