Raad stelt vragen over bomenkap in Zaanstad

Artikel geplaatst op: 24 februari 2012

De fractie van Trots op Nederland, Zaanstad heeft schriftelijke vragen aan B&W gestuurd over het hoge tempo waarin bomen in Zaanstad gekapt worden en waar niets knaps voor terug komt, of heel klein, of een struik of veel minder in aantal.


De fracties van D66, Groen Links, Christen Unie, DZ, Dissels en de VVD ondersteunen deze vragen.

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Zaanstad

Datum: 21 februari 2012

Onderwerp: Kappen van bomen en herplanting.

Bomen zijn mooi, zorgen voor een leefbare omgeving, zijn bevorderlijk voor de gezondheid en zorgen voor afkoeling in de zomer. In kernkwaliteit 4 van het Zaans Evenwicht wordt ook benadrukt dat wij in Zaanstad in een prachtige omgeving wonen, groen en waterrijk. Om dat zo te houden is onder andere in 2008 in het bomenbeleidsplan een norm van 0,4 boom per inwoner vastgesteld, evenals een herplantplicht. Deze herplantplicht is op zich prima, maar vaak worden er wel erg jonge boompjes terug geplant voor volgroeide lommerrijke bomen.

Op 27 april 2011 zijn door de fractie van Groen Links vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over het bomenbeleid binnen de Gemeente Zaanstad.

In het antwoord is duidelijk gesteld dat het college zich conformeert aan de herplantingen zoals afgesproken in de beleidsregel boomstructuur.

De laatste tijd worden wij herhaaldelijk opgeschrikt door meldingen van het kappen van grote aantallen bomen, zoals bijvoorbeeld in Westzaan, Kogerveld en het Pelders- en Hoornseveld. Wij betreuren dat zeer en krijgen de indruk dat er geen prioriteit gegeven wordt aan het behoud van bomen bij de diverse herinrichtingsplannen.

Enkele voorbeelden
500 op het voormalige sportterrein van Verkade
18 bomen aan de Kerkbuurt Westzaan
152 bomen in de wijk Kogerveld
138 bomen in het Hoornseveld
5 bomen aan de Oostzijde te Zaandam
5 bomen aan de straat Poelenburg te Zaandam
Een groot aantal bomen langs de Twiskeweg te Zaandam

Terugkijkend zien we dat in de gehele Zaanstreek meer bomen worden gekapt dan terug gepland, met als uitschieter de 500 bomen op het voormalige Verkade sportcomplex.

Uit reacties van direct betrokkenen kan geconcludeerd worden dat de uitgevoerde herplantingen in bijvoorbeeld het Hof Saenden te Wormerveer, het Agathepark te Krommenie en Doctor J.M. den Uylweg te Zaandam, niet geheel conform de afspraken zijn uitgevoerd.

Geconstateerd moet worden dat bomen niet een op een worden vervangen, doch dat een boom ook wordt vervangen door een struik, welke minder CO2 afvangt. In het geval van de Doctor J.M. den Uylweg werd de herplanting uitgevoerd in een zeer warme periode, waardoor een deel van de nieuw aangebrachte beplanting niet is aangeslagen.

Tijdens de kennismaking met raadsleden in de gemeente Graft-De Rijp gaf de Burgemeester tijdens de presentatie aan dat veel parken in Zaanstad kort geleden zijn gerenoveerd. Nu blijkt dat in veel gerenoveerde parken, zoals het Kogerpark, het Volkspark, het Agathapark, het Veldpark, de afwatering niet voldoet, doordat niet voldoende rekening is gehouden met de grondwaterdruk, hierdoor wateroverlast ontstaat en ingrijpende reparaties nodig zijn deze problemen te verhelpen, waardoor voorlopig geen ideale groeiomstandigheden voor de beplanting wordt gerealiseerd.

Tijdens het onderhoud van het Noordschebos te Zaandam is vermoedelijk bij vergissing ook een monumentale boom (een rode beuk) gekapt, welke voorkwam op de inventarisatielijst monumentale bomen.

Tijdens het Zaanstad Beraad van 9 februari 2012, werd door voormalig raadslid S. Dijkman aangegeven dat de kap op het voormalig sportterrein van Verkade ook niet conform de met de omwonenden gemaakt afspraken geschiedt. Volgens de gemaakte afspraken zou het zogenaamde bos op het terrein volledig worden behouden. Tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden het terrein bouwrijp te maken, blijkt juist veel kap in dit zogenaamde bos te hebben plaatsgevonden.

  1. Kan het College ons verzekeren dat de boom norm van 0,4 boom per inwoner van Zaanstad nog steeds gehaald wordt? Zo niet, wat is daarvan de reden?
  2. Wordt er bij het herinrichten van gebieden eerst gekeken naar hoe de bomen behouden kunnen blijven?
  3. Zijn er richtlijnen opgesteld voor het kappen van bomen bij de herinrichting van straten en/of wijken?
  4. De Gemeente Zaanstad streeft we ernaar om in 2020 klimaat neutraal te zijn, hoe denkt het college dit te gaan realiseren als er zoveel bomen uit de Zaanstreek verdwijnen en de herplanting niet aan de gemaakte afspraken in de beleidsregel boomstructuur voldoet.
  5. Hoe denkt het college in de toekomst het kappen van monumentale bomen te voorkomen.

Joke Havik Trots op Nederland, Zaanstad
Sanna Munnikendam D66
Romkje Matkhor Groen Links
Rita Visschers-Noordzij Christen Unie
Roel Dissels Fractie Dissels
Koos Blaazer VVD
A. Molenaar DZ