Kosten reconstructie Gedempte Gracht

Artikel geplaatst op: 28 februari 2011

Het is niet aan ons om een inschatting te maken van de kosten die gepaard gaan met de bouw van deze de gracht in een betonnen bak in vergelijking met de door bewoners gewenste ondiepe stroom.


Evenmin kunnen wij de kosten van onderhoud inschatten. Deze zullen echter voor de gracht in een betonnen bak belangrijk hoger zijn dan voor ondiep water. Verwacht mag worden dat de kosten van aanleg van de deze gracht ongeveer 3X die van ondiep water zullen bedragen. Wij willen uw aandacht vestigen op de belangrijkste aspecten van financiële aard.

 • Gracht in betonnen bak (0ng. 1 m diep vlg. opgave architect)
 • Sleuf graven en grond tot een diepte van ong. 3 meter verwijderen over een lengte van ong. 370 m met een breedte van ong. 8 m. De kans is aanwezig dat het hier gaat om (deels) verontreinigde grond die onder gecontroleerde omstandigheden zal moeten worden afgevoerd en (kostbaar) schoongemaakt.
 • Verwijderen/afsnijden van palen onder paviljoenen
 • Verleggen/verwijderen van leidingen en bekabeling
 • Verleggen van diepriool en de aansluitingen daarop
 • Slaan en trekken van damwand over een afstand van 2 x 370 m ter vermijding van schade aan bebouwing (De oudere panden aan de Gedempte Gracht staan deels op houten palen van 6 - 8 m op de eerste zandlaag).
 • Eventueel bronbemaling.
 • Constructie van fundering en bodem.
 • Constructie van de oevers van de gracht (beton, baksteen en hout) en de bodem. 4 tot 8 m breed over een lengte van ong. 370 m.
 • Aanleg van diverse bruggen volgens schetsen zoals gepubliceerd.
 • Aanleg van het toevoerkanaal ondergronds vanuit de Zaan met ventielkering of sluis.
 • Aanleg van het afvoerkanaal en (vergroting) gemaal bij de Hogendijk.
 • Vernieuwen bestrating en straatmeubilair aan beide zijden.
 • Ondiep water (Zilverkreek)
 • Voor de constructie van de ondiepe kreek kunnen wij kort zijn. In feite gaat het hier om een bijzondere vorm van bestrating ; n.l. ter hoogte van de kreek een verdieping daarvan met 30 à 50 cm. waardoor het stroombed wordt geschapen (breedte 4 à 5 m.).
 • Zeer incidenteel of in het geheel niet zal een lichte fundering worden aangebracht.
 • Oversteekplaatsen zijn deels geïntegreerd in de bestrating (stapstenen) en bestaan deels uit eenvoudige vlonders (hout, steen, perspex). Enkele bruggen, voorkomend in het ontwerp van de gemeente, kunnen worden toegepast.
 • Stroom ontstaat d.m.v. een of twee eenvoudige pompen ( debiet ong. 30 l per minuut), aanvoerleiding en klein ondergronds reservoir (in combinatie met het “waterval” reservoir).  De fontein en de koelingvoorziening voor de ijsbaan is optioneel.

Conclusie
Door de eenvoud van het ontwerp is de voorbereidingstijd voor aanleg van de Zilverkreek belangrijk korter. De periode dat de Gedempte Gracht niet bereikbaar is vanwege de bouw van de gracht is ongeveer twee jaar. Ondiep water ong. 6 maanden; De kosten verhouden zich 3 : 1. De Zilverkreek is aanzienlijk publieksvriendelijker.