Spoorse doorsnijdingen

Artikel geplaatst op: 4 februari 2010

Op 4 februari 2010 vond een presentatie in de gemeenteraad plaats waarbij onze gemeente werd opgeroepen op korte termijn oplossingen uit te werken voor de problematische scheiding die er bestaat tussen de verschillende delen van onze gemeente door de spoorlijnen.


De presentatie ging gepaard met een analyse opgesteld door onze vereniging. Deze analyse vindt u hier.  Een schets is ook aanwezig.

Op 6 oktober 2010 heeft het bestuur van onze vereniging een onderhoud gehad met de verantwoordelijke wethouder de heer D. Straat. De inhoud van dit gesprek werd in een brief vastgelegd. Deze brief vindt u hier.

Op basis van onze analyse als bovengenoemd heeft B&W Movares de opdracht te geven tot het maken van een zo genaamde quickscan. Dit document, bestaande uit 27 pagina’s staat hier onverkort weergegeven. Wij stellen er prijs op de gemeente te complimenteren voor deze actie. Het spreekt vanzelf dat wij graag bij de verdere ontwikkelingen betrokken willen blijven.

ZAANSTAD BERAAD 4 februari 2010

Geacht voorzitter, leden van de gemeenteraad en overige aanwezigen

Onderwerp: Spoorse doorsnijdingen

Ondertekenaars leggen u hierbij een visie voor namens hun Wijkoverleggen en de Vereniging Hart voor Stad. Er zijn echter méér Zaanse Wijken, met en zonder Wijkoverleg bij het spoor betrokken. Hieronder treft u een specificatie aan die in totaal 8 wijken of delen daarvan omvat met een inwonersaantal van ca. 50.000.

Betrokken Wijken:

 

Wijk Aantal inwoners
Oud Koog aan de Zaan 5000
Oud Zaandijk 3000
Rooswijk 6000
Westerkoog 8000
Westerwatering 12000
Spoor, Schilders- Waddenbuurt 2300
Westzaan (Noord) 3000
Assendelft (West) 11000


Medio januari ontvingen wij een brief in de bus van de gemeente (z/2010/4607 dd 13.1.2010) waarin werd aangegeven dat er op de aanleg van een auto- en fietstunnel onder het spoor door gestudeerd wordt, maar dat het kostenplaatje voorlopig aan uitvoering in de weg staat. In de raadsinformatie brief van 5 januari 2010 (z 2009/190484)  wordt verder ingegaan op de voortgang van het project Guisweg en de oorzaken van de financiële problemen. Er zal gekeken worden naar aanvullende financiële dekking en/of versobering van de uitvoering. Maar Zaanstad staat ook open voor andere oplossingen dan het principe dat nu uitgewerkt wordt.

Wij zijn een ferm voorstander van een spoorvariant in de vorm van:
de verdiepte aanleg van het spoor ( 4 sporen ) bij voorkeur vanaf een punt zo dicht mogelijk bij station Zaandam tot voorbij station Koog-Zaandijk, zoals beschreven staat in de analyse van de vereniging Hart voor Stad.

Als Wijkoverleggen kijken we daarbij bewust over de grenzen van de eigen wijk heen en gaan een stap verder. Niet het leggen van de sporen in een tunnelbak, maar het zo mogelijk geheel permanent onder de grond brengen van de sporen en het bevorderen van ruimtelijke ontwikkelingen daarboven. Die ambitie zou deze gemeente moeten hebben. Eigenlijk doen we als Wijkoverleggen het werk waarvoor de Taskforce Ruimtewinst (TFR)  werd ingezet. De TFR komt niet met verkeerskundige oplossingen voor de doorsnijding van het spoor. De TFR komt niet verder dan méér ruimte opofferen voor wegen, het bouwen van fly-overs en het offeren van gebied met verhoogde natuurwaarden.  En dat op een schaal waarvan het Taskforcepanel zelf zich wel afvroeg of zich dat met het karakter van het gebied zou verdragen. Welnu, dat doet het niet!
Wat wij van u vragen is de moed op te brengen om een groot en vooral duurzaam project aan te pakken. Robuust, toekomstbestendig, in een compacte(re) stad, met hoogwaardige, veilige en ongestoorde spoorverbindingen.
Ontsluiting van wijken en met optimale benutting van de A8.
Verbetering van de leefbaarheid, niet alleen voor auto’s en fietsers, maar ook voor de mensen, die langs de spoorweg en de spoorwegovergangen wonen.
Vermindering van milieubelasting
Met kansen voor ruimtelijke ontwikkeling.
Ruimtewinst.

Wij zijn voorstanders van en adviseren u met klem:

  1. Een nieuw en groot Infra project op te starten, gericht op het onder de grond brengen van het spoortraject Zaandam t/m station Koog-Zaandijk. incl. aansluitende werken op het wegennet.
  2. B&W te vragen deze variant met Prorail uit te werken. Men is op de goede weg met een tunnelbak, maar het ambitieniveau moet veel verder omhoog.
  3. Te accepteren dat na aftrek van alle subsidies en bijdragen er sprake is van een kostbaar project. Het gaat echter ook om de toepassing van bestaande technieken en beproefde concepten. Het risicoprofiel van dit project is zeer overzichtelijk
  4. Dit project tot een project te verheffen dat partijpolitieke tegenstellingen overstijgt. Meerdere colleges in ongetwijfeld verschillende samenstellingen zullen het in hun portefeuille aantreffen.


Van de vereniging Hart voor Stad heeft u een analyse ontvangen van de mogelijke opties. Wij stellen u voor daarvan uit te gaan en in die lijn naar oplossingen te zoeken. Zoals gesteld wordt dient u daarbij het technische onderzoek los te koppelen van de financiële aspecten. Roep dus niet onmiddellijk: “Het is onbetaalbaar!” In Almelo rijdt de trein al verdiept, in Best, Nijverdal, Goes lopen projecten. Zaanstad staat in dit project niet alleen. Bel Prorail en maak een afspraak!

Namens de besturen van de Wijkoverleggen en de vereniging Hart voor de Stad

De voorzitters.
Oud Koog aan de Zaan - Lydia Slinger
Oud Zaandijk   - Jan Duijvis
Westerwatering - Joop Vogelaar
Hart voor Stad - Hans Valk