Overleg van onze werkgroep SPODO (spoorse doorsnijdingen) met Gemeente Zaanstad

Artikel geplaatst op: 21 december 2014

Beste leden van de vereniging Hart voor Stad en verdere belangstellenden, In de afgelopen weken heeft onze werkgroep SPODO (spoorse doorsnijdingen) uitgebreid overleg gehad met nagenoeg alle Zaanse politieke fracties over het opheffen van de gelijkvloerse kruisingen in Zaanstad. Op basis daarvan heeft een van deze fracties het initiatief genomen tot een uitgebreide raadsdiscussie. Deze vindt plaats op 16 december 2014. Om voor deze bespreking meer duidelijkheid te verschaffen zijn aan het College van B&W een aantal vragen gesteld. Veel van deze vragen zijn ook tijdens de besprekingen met de fracties aangeroerd.


Omdat dit onderwerp voor heel Zaanstad van belang is geven wij onderstaand de tekst van de vragen, die verder voor zich spreken.

Met vriendelijke groeten,

Vereniging Hart voor Stad

Bert Bok voorzitter   Will Evers secretaris


Op 6 november 2014 werd de raad via een raadsinformatiebrief, zie bijlage I, op de hoogte gebracht over de: “Vervolgaanpak Fietstunnel Guisweg in Zaanstad”. Ook had de VVD al tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen 2014 uitdrukkelijk de 4e D—doorsnijding van onze stad—onder de aandacht gebracht, zie bijlage II.

De VVD heeft na aanleiding van de raadsinformatiebrief met aanvullende informatie en na het behandelen van de algemene beschouwingen besloten om een agenda-initiatief over de 4e D, zie bijlage III, in te dienen bij de agendacommissie van de raad. Ons initiatief, om de doorsnijding en doorstroming van onze stad te bespreken, is gehonoreerd en wordt op korte termijn, half december 2014, ingepland. De VVD is blij dat ook de agendacommissie het belang van de 4e D inziet.

Omdat de 4e D voor alle inwoners en ondernemers, maar ook voor inwoners en ondernemers in onze regio, een zeer belangrijk onderwerp is en de komende jaren zal gaan worden wil de fractie van VVD de volgende extra vragen aan het College van B & W stellen. De VVD hoopt dat de wethouder mobiliteit en bereikbaarheid de antwoorden op onze vragen vooraf aan de behandeling van het VVD agenda-initiatief kan beantwoorden. De antwoorden kunnen namelijk helpen bij een nog betere behandeling van het agenda-initiatief in het Zaanstad Beraad. Maar dit is niet noodzakelijk.

1. Hoe gaat de gemeente de verdere integrale aanpak van de spoorwegovergang Guisweg aanpakken?
2. Is er al of nog steeds overleg met belanghebbende partijen zoals Prorail, SRA n.a.v. de Guisweg problemen om te komen tot een integrale aanpak?
3. Waarom pakt de gemeente de € 5 miljoen niet aan om een studie te beginnen?
4. Pakt de gemeente het totale onderwerp spoorse doorsnijding nu op? En op welke termijn komt men met een visie?
5. Welke maatregelen neemt u om de toegezegde € 5 miljoen alsmede het aanvullend toegezegde bedrag vanuit SRA (stadsregio) voor het project spoorse doorsnijdingen zeker te stellen?
6. Welk risico loopt de gemeente als het restant van de Rijkssubsidie voor spoorse doorsnijdingen terug betaald moet worden?
7. Bent u ervan op de hoogte dat vanaf 2018 nieuwe treinen beschikbaar komen (16 bakken SLT (Sprinter Light Train materieel conform de norm) waardoor het perron van o.a. Koog – Zaandijk richting Noord met 30 meter verlengd dient te worden ten gevolge waarvan de gelijkvloerse spoorwegovergang in de Guisweg moet worden afgesloten?
8. Overweegt u het nemen van een dubbelbesluit waarbij de problematiek langzaam verkeer wordt losgekoppeld van die verbonden met het snelverkeer of geeft u de voorkeur eraan deze problematiek in één project op te lossen?
9. Graag zien wij een tijdspad met als einddoel de opheffing van de gelijkvloerse overweg in Zaandijk. Wanneer kunnen wij die ontvangen?
10. Hoe ziet u de ontsluiting van Westerwatering richting Vincent van Goghweg?
11. Bent u van plan bij de oplossing van de ontsluiting van Westerwatering richting Vincent van Goghweg burgerorganisaties zoals de vereniging Hart voor Stad te betrekken? Zo ja, wanneer?
12. Welke financiële middelen meent u te kunnen vrijmaken ten behoeve van ambtelijke inzet en het doen uitvoeren van verder deskundig onderzoek?
13. Bent U ervan op de hoogte dat vanaf 2017 in het kader van het project BOR RegioNet Beverwijk geen goederentreinen meer op het Zaantraject behoeven te passeren? En dat als gevolg daarvan de hellingshoeken van een eventuele spoortunnel vergroot kunnen worden?
14. Is het uw bedoeling om energiek het voortouw te nemen om geen goederentreinen meer op het Zaantraject te hebben?
15. Welke partijen meent u voor de financiering en technische uitvoering te kunnen interesseren voor de diverse knelpunten?