Partijen bereiken overeenkomst over toekomst Nauerna

Artikel geplaatst op: 4 juni 2013

Bewoners van het buurtschap Nauerna, Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van de Nauernasche Polder.


De overeenkomst bestaat uit 14 afspraken. Hoofdpunten zijn dat de restcapaciteit van de stortlocatie uitgebreid wordt met 2 miljoen kubieke meter en dat Afvalzorg permanent 15 hectare mag blijven gebruiken voor tijdelijke opslag- en recyclingactiviteiten. De stortactiviteiten moeten op 1 april 2022 definitief stoppen. In drie fases wordt de komende jaren een openbaar natuur- en recreatiegebied van 60 hectare aangelegd. Bovendien komt er een extra groene buffer rondom Nauerna met een 9 hectare groot recreatiegebied op HoogTij en natuurontwikkeling in de Nauernase Venen. De overeenkomst wordt de komende periode voorgelegd aan de ‘achterban’ van de ondertekenaars.

Vorig jaar is een mediation gestart om gezamenlijk een oplossing te vinden voor de toekomst van de Nauernasche Polder. De mediation heeft op initiatief van de gemeente Zaanstad plaatsgevonden. Onder begeleiding van twee mediators is intensief en constructief onderhandeld. Alle partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen om te komen tot een oplossing. Er is nu een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd voor de Nauernasche Polder, waarin zo veel mogelijk recht is gedaan aan alle belangen.

Nauerna is jarenlang een strijdveld geweest met vele juridische procedures en soms hoogoplopende conflicten. Alle partijen hopen met deze overeenkomst hier definitief een punt achter te zetten. Zij zijn van mening dat er nu belangrijke stappen zijn gezet op weg naar een leefbaar en vitaal Nauerna waarin de stortactiviteiten worden afgebouwd en de Nauernasche polder wordt ingericht voor natuur en recreatie.

Excuus
In 2006 hebben Gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam, Afvalzorg en de provincie Noord-Holland een convenant ondertekend om stortlocatie Nauerna uit te breiden in plaats van een nieuwe stortlocatie te openen aan de zuidkant van het Noordzeekanaal. Deze partijen erkennen dat zij destijds in hun afweging van alle belangen te weinig rekening hebben gehouden met de belangen van de bewoners van Nauerna. Daarnaast zijn de bewoners te laat betrokken bij de uitbreidingsplannen. Voor deze punten bieden zij de bewoners hun excuus aan.

Afbouw stortactiviteiten
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de afbouw van de stortactiviteiten en een continuering van de tijdelijke opslag- en recyclingactiviteiten. Er komt een uitbreiding van de stortcapaciteit met 2 miljoen kubieke meter vanaf het bereikte niveau van de hoogtemeting van Inpijn-Blokpoel in mei 2012. De stortactiviteiten verschuiven in drie fases steeds verder van buurtschap Nauerna, richting het Noordzeekanaal en stoppen definitief op 1 april 2022. Afvalzorg houdt permanent de beschikking over een bedrijventerrein van 15 hectare voor tijdelijke opslag- en recyclingactiviteiten. De overige 60 hectare wordt ingericht als park. De recyclingactiviteiten vinden plaats uit het zicht van het buurtschap en achter een geluids- en zichtwal. Tevens wordt de loswal van de stortlocatie verplaatst van Zijkanaal D (vlakbij het buurtschap) naar het Noordzeekanaal.

Park en veiligheid
Er zal zo snel mogelijk een park worden gerealiseerd, in nauw overleg met de omwonenden. Dit park wordt in drie fases aangelegd. Gestreefd wordt om de eerste fase (12 hectare) in 2013 in te richten. Er zijn afspraken gemaakt die moeten waarborgen dat het veilig is om op de stortplaats te recreëren. Andere gemaakte afspraken betreffen de realisatie van een glasvezelnetwerk voor het buurtschap Nauerna, de reconstructie van molen De Pauw en het treffen van verkeersmaatregelen in buurtschap Nauerna.

Vervolg
De partijen zullen hun overeenkomst nu voorleggen aan hun achterban. Zo zal voor de zomervakantie de gemeenteraad van Zaanstad zich buigen over de overeenkomst.
Als alle partijen definitief akkoord zijn, start de gemeente Zaanstad zo snel mogelijk met een nieuwe bestemmingsplanprocedure op basis van deze overeenkomst.

Herberekening restcapaciteit stortlocatie
Tijdens het mediationtraject liep er ook een onderzoek naar de restcapaciteit van de stortlocatie. Uit de laatste herberekening van de provincie blijkt dat er volgens de huidige vergunning van Afvalzorg geen ruimte meer is om te storten. Er loopt echter al enige tijd een traject om deze vergunning aan te passen. Met de aangepaste vergunning zou er afhankelijk van het afvalaanbod tot eind 2013 gestort kunnen worden. Nu in het mediationtraject overeen is gekomen dat de stortplaats opgehoogd wordt en tot 2022 in gebruik blijft, zal Afvalzorg hiertoe een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie.

Afspraken

 1. Er vindt een uitbreiding plaats van het stortvolume van de stortplaats Nauerna met 2 miljoen m³ vanaf het door Inpijn Blokpoel in mei 2012 gemeten niveau, gecorrigeerd voor bouwstoffen en opslag
 2. De stortactiviteiten op de stortplaats Nauerna worden definitief en gefaseerd afgebouwd zodat er geen stortactiviteiten meer zullen plaatsvinden na 1 april 2022
 3. Afvalzorg houdt ook nadat de stortactiviteiten zijn beëindigd permanent de beschikking over een bedrijfsterrein van 15 hectare voor het uitvoeren van be- en verwerkingsactiviteiten.
 4. De huidige door Afvalzorg in gebruik zijnde loswal wordt voor rekening van Afvalzorg verplaatst naar het Noordzeekanaal ter hoogte van het bedrijfsterrein voor be- en verwerkingsactiviteiten; Afvalzorg zal er zorg voor dragen dat de loswal daar stedenbouwkundig en landschappelijk goed wordt ingepast.
 5. Op dat deel van de stortplaats Nauerna dat niet als bedrijfsterrein wordt ingezet nadat de stortactiviteiten zijn beëindigd, wordt voor rekening van Afvalzorg in fases een openbaar toegankelijk park aangelegd met een totale omvang van 60 hectare
 6. De inrichting van het park zal plaatsvinden door en voor rekening van Afvalzorg en in nauw overleg met BGN
 7. Voor zover dat nodig is om veilig recreëren mogelijk te maken wordt voor rekening van Afvalzorg de stortplaats voorzien van een bovenafdichting
 8. Er komt voor rekening van Afvalzorg een brug over de spuisloot om park Nauerna te ontsluiten
 9. In de Noordwesthoek van de Westzanerpolder wordt Park HoogTij gerealiseerd waarbij 6-6,5 hectare terrein op termijn door Zaanstad wordt aangekocht en toegevoegd aan de reeds bestemde groenstrook van 3 hectare
 10. Zaanstad zal zich inzetten voor een blijvende bestemmingswijziging van het gebied Nauernase Venen als natuurgebied, te regelen in het toekomstige bestemmingsplan ‘Nauernasche Polder en omgeving’. Daarnaast koopt Zaanstad zo veel mogelijk grond aan die voor beheer wordt overgedragen aan Landschap Noord-Holland
 11. Afvalzorg stelt een bedrag van € 500.000,- beschikbaar voor de aansluiting van alle huishoudens in Nauerna op een glasvezelnetwerk
 12. Zaanstad stelt in de vorm van subsidie een bedrag van maximaal € 600.000,- beschikbaar ten behoeve van de bouw van molen De Pauw te Nauerna, waarbij de nieuwe eigenaar van de molen de verenigingen uit het buurtschap Nauerna faciliteert in ruimte om bijeenkomsten te kunnen houden. Het toekennen van deze subsidie is afhankelijk van de vigerende subsidieregelgeving
 13. Er wordt uitvoering gegeven aan maatregelen ten behoeve van veiliger verkeer in het buurtschap Nauerna, waarvoor door Zaanstad een budget van maximaal € 300.000,- wordt gereserveerd
 14. Voor zover omwonenden door wijzigingen van de bestemming van een deel van de Nauernasche Polder schade lijden, worden zij door de gemeente Zaanstad zo nodig gecompenseerd op basis van de gebruikelijke planschaderegels.