Gesprek HvS met wethouder Straat over spoorse doorsnijding

Artikel geplaatst op: 24 mei 2013

Hart voor Stad heeft op 10 april 2013 een gesprek gehad met wethouder Dennis Straat en de heer De Niet met als hoofdthema de spoorse doorsnijding van Zaanstad, of liever het opheffen daarvan.


Het verheugt ons dat wethouder Straat (foto) met ons van mening bent dat het opheffen van de spoorse doorsnijding structureel op de politieke kaart van Zaanstad moet worden gezet en dat dit thema door alle politieke partijen in Zaanstad omarmd zou moeten worden. Niet alleen voor de komende verkiezingen, maar voor vele jaren en met grote vasthoudendheid.

Dat het thans niet opportuun is de realisatie van een dergelijk omvangrijk project na te streven begrijpen we best, maar we pleiten ervoor dat het thans wel de tijd is om en Petit comité met een aantal betrokken om de tafel te gaan zitten en over de aanpak van gedachten te wisselen, zo u wilt een schets te maken. Dat kost geen geld maar geeft wel richting.

Met betrekking tot de concrete plannen betreffende de fietstunnel bij de overgang Guisweg verschillen wij van mening. HvS is van mening dat er geen investering moet plaatsvinden in weer een tunneltje op een plek waar er al twee liggen en waarvan er één, de onderdoorgang van het NS Station Koog-Zaandijk, met bescheiden middelen geschikt gemaakt kan worden voor fietsverkeer.

Er zouden naar onze mening in het tracé dat onder de Provincialeweg zou moeten komen, globaal vanaf station Zaandam t/m Rooswijk, in het geheel geen nieuwe infrastructurele projecten meer moeten plaatsvinden die het opheffen van de spoorse doorsnijding zoals door HvS voorgestaan in gevaar kunnen brengen.

De wethouder was van mening dat de fietstunnel bij de Guisweg al afgeschreven zou kunnen zijn gegeven de tijdshorizon waarop de opheffing van de spoorse doorsnijding gerealiseerd zou kunnen worden. HvS beschouwt dit als kapitaalvernietiging.

Naar onze mening verdient het de voorkeur dat wanneer de overheidssubsidie voor het opheffen van knelpunten met de spoorse doorsnijding perse moet worden uitgegeven, dat gebeurt in de richting van Assendelft, waar zich aan beide zijden van het spoor scholen bevinden met de bijbehorende kwetsbare stroom fietsers.

Als de optie “Assendelft” niet kan worden gerealiseerd dan lijkt teruggave van de subsidie een goede oplossing. Daarbij kan de hopelijk dan geldende politieke opvatting dat de spoorse doorsnijding structureel dient te verdwijnen een motief zijn om actief bij het Rijk, maar ook in Brussel en Haarlem en de stadsregio Amsterdam te acquireren voor een bijdrage aan dit project.

Dat een dergelijk acquisitietraject vele jaren lang loopt en de moed in die periode mogelijk in de schoenen zakt zijn geen redenen om niet reeds thans voortvarend te werk te gaan.

Zo is de tweede Coentunnel tot stand gekomen en zal de vernieuwing van de Zeetoegangsweg bij IJmuiden ook tot stand komen. Zelfs de meest negatieve berekeningen van het CPB hebben deze projecten niet kunnen tegenhouden. Geld alleen is blijkbaar niet doorslaggevend.

HvS heeft al bij een aantal fracties gepleit voor de opheffing van de Spoorse doorsnijding en zal daarmee doorgaan. Over het algemeen waren de reacties uiterst positief. Wij zullen onze inspanningen voor dit project voortdurend onder de aandacht van partijen en het publiek blijven brengen, zodat we uiteindelijk als Zaanstedelingen in een verbonden en geïntegreerde stad leven en niet in een oostelijk en westelijk deel.

In een integrale aanpak hoort ook de verdieping en ondertunneling van het spoor richting Enkhuizen. Dit vinden wij een voorwaarde om het project ‘” Vaart in de Zaan” succesvol te kunnen noemen. Thans ligt de spoorbrug hinderlijk in de vaarweg.

De opmerking van de wethouder dat de spoorfrequentie richting Hoorn/Enkhuizen zal afnemen vindt geen bevestiging in een artikel in het NHD van 7 mei jl. waarin wordt gesproken van een verhoging van de frequentie.

Wij gaven aan in gesprek te zijn met ProRail om hen te overtuigen dat het opknappen van het NS Station Koog-Zaandijk gebruikt zou moeten worden om fietsverkeer mogelijk te maken.  We hebben beloofd de wethouder via de heer De Niet van het gesprek te informeren.

Het gesprek vond op 25 april jl plaats op en rond het station Koog-Zaandijk, de fietstunnel Rooswijk en het station Koog-Bloemwijk, waar we met de heer Kasper Vos spraken en aan de hand van een concrete voorstelling van zaken onze wensen en verlangens uiteenzetten. Het gesprek verliep in een prima sfeer en de heer Vos neemt onze ideeën en plannen mee terug naar ProRail. Hij heeft aangegeven wat tijd nodig te hebben en zal ons over ca 6 weken nader berichten. Hij staat voor begin juni op onze bellijst. Van de uitkomst van het gesprek zullen wij de wethouder informeren.

Tot slot willen wij de wethouder bedanken voor het gesprek.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur van de Vereniging Hart voor Stad