Zienswijze bewoners Oud West over betaald parkeren

Artikel geplaatst op: 15 augustus 2012

In een brief aan Burgemeester en Wethouders hebben de bewoners van Oud West hun zienswijze kenbaar gemaakt.


Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden,

Omdat het al een geruime tijd stil is rondom het onderwerp Betaald Parkeren en omdat vele bewoners nog geen reactie of ontvangstbevestiging hebben ontvangen op hun zienswijze, willen wij u er nogmaals aan helpen herinneren hoe wij als bewoners van Oud West over dit onderwerp denken.

Onze wijk is afwijkend van andere Zaanse wijken omdat wij reeds een goedwerkend vergunningensysteem hebben. Wij beseffen dat wij in een centrumgebied wonen en dat er eenduidigheid en duidelijkheid moet zijn richting de bezoekende automobilisten. Maar ook moeten we beseffen dat Zaandam Oud West geen Amsterdam is en dat buiten de winkelgebieden er alleen maar woonstraten zijn. In deze straten rijdt er slechts lokaal verkeer. Hieronder hebben wij een aantal van onze argumenten geschetst.

  • Zelfs bewoners zonder eigen auto krijgen door invoering van Betaald Parkeren in de gehele wijk extra overlast in de vorm van fijnstof, lawaai en onveilige situaties. In onze woonstraten gaan meer bezoekers (kort)parkeren. Dit zal tot veel zoekgedrag leiden, waarbij onnodig veel autoverkeer door onze woonstraten rijdt.
  • Oud West is een kinderrijke wijk met weinig speelmogelijkheden, 3 basisscholen, smalle straten en smalle trottoirs. Kinderen spelen en lopen dikwijls op straat. Het zoekgedrag van de bezoekers geeft veel en onverwachte verkeersbewegingen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
  • De trottoirs zijn in het grootste deel van de Oud West al zeer smal. Het plaatsen van parkeermeters is o.i. zeer ontsierend en zal de toegankelijkheid beperken en tot overlast leiden.
  • Het vrijgeven van parkeren na 19:00 uur zal veel overlast geven voor de bewoners door aanwezigheid in onze wijk van diverse avond- en zondaggelegenheden, zoals bibliotheek, horeca, sportscholen en supermarkten.
  • Gemeente Zaanstad heeft middels het sluiten van het Convenant Belanghebbenden Parkeren ZaanCentrum, en het Collegebesluit van 28 juni 2005 de garantie afgegeven de parkeer- en verkeeroverlast in de woonwijken zoveel als mogelijk te beperken. De afgegeven garantie en de op basis daarvan in overleg met de bewoners vastgestelde parkeerregeling dient door u te worden gerespecteerd.

De bewoners van Oud West, met of zonder auto, zijn ondanks de leges tevreden over het huidige parkeersysteem. Wij stellen voor de eenduidigheid en duidelijkheid te zoeken in het straatbeeld waarin een betaald systeem geldt voor de winkel- en ontsluitingstraten en waarin een belanghebbende systeem geldt voor de woonstraten. Daarnaast dient bezoekend autoverkeer zijn weg te vinden naar de aangewezen parkeergarages en de -terreinen.

In het straatbeeld kan eenduidigheid en duidelijkheid worden gekenmerkt door bijvoorbeeld het toepassen van verschillende kleuren straatstenen in woon- en winkelstraten met een goede grensafbakening. De Vereniging Wijkoverleg OudWest wil u hierbij graag ten dienste zijn.

Wij blijven graag geïnformeerd over het onderwerp en horen graag op een positieve wijze uw reactie. Uiteraard kunt u ons bij eventuele vragen benaderen op één van de onderstaande manieren.

Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Wijkoverleg Oud West,
Wim Wilms,
Penningmeester
wim@oudwest.nl