Bezoek vereniging Hart voor Stad aan VOPAK

Artikel geplaatst op: 13 januari 2010

In juni 2009 lazen wij dat goedkeuring zou worden gegeven aan een zeer grote uitbreiding van de benzine terminal van VOPAK bij de Afrikahaven.


Wij spraken daar tegenover de gemeente onze verontrusting over uit vooral op initiatief van bewoners van Nauerna en Westzaan. Zij klaagden regelmatig over stank dat vanuit het Westelijk havengebied op de wijken neerdaalde. Om deze reden hebben wij ons tot genoemde onerneming gewend. Tot ons genoegen ontvingen wij een uitnodiging waar verscheidene leden van de vereniging gebruik van hebben gemaakt samen met een aantal raaadsleden. Het bezoek en de open discussie met de directie heeft ertoe geleid dat wij onze zorgen over de uitbreiding aan de kant konden zetten. Zie onderstaand persbericht.

Wel is bij het bezoek gebleken dat niet VOPAK maar andere ondernemingen in de omgeving, die opslag van petroleumproducten verzorgen, de veroorzakers zijn van de regelmatige stankoverlast. Zolang echter een milieuvergunning geldt zal daar weinig aan te doen zijn. WIj houden deze situatie scherp in de gaten. Persbericht woensdag 13 januari 2010

Verslag gesprek VOPAK
Een delegatie van de vereniging Hart voor Stad op uitnodiging van de directie van VOPAK een gesprek op locatie gehad met de heren Erik Kleine (Managing Director VOPAK Amsterdam) en de heer Dirk-Jan de van de Hengel (Operational Manager) van dit bedrijf.

Zoals bekend bouwt VOPAK in het Amsterdamse havengebied bij de Afrikahaven een tankpark voor opslag en verwerking van olieproducten. Het spreekt vanzelf dat de vereniging, die de belangen van de burgers van ZNSTD behartigt, kritisch stond tegenover deze plannen. Dit terrein bevindt zich immers recht tegenover Westzaan-Zuid en Nauerna.

Na een korte introductie was er gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij viel het op dat beide heren op de meest open wijze deze - veelal kritische - vragen wisten te beantwoorden.

VOPAK bouwt een installatie die aan de meest moderne eisen en kennis op het gebied van opslag van olieproducten voldoet. Maatregelen voor veiligheid en bescherming van milieu staan bij de bouw voorop.

Een modern systeem voor reiniging en scheiding van water om vervuiling van grond en riolen te voorkomen behoort bij deze maatregelen. Emissie van dampen wordt tot een minimum beperkt. Met de provincie is de afspraak om binnen enige jaren deze emissie nog met ongeveer 50% terug te brengen. Daarvoor zullen nieuwe technieken moeten worden uitgewerkt. Brandveiligheid is door middel van instructies,een veelheid van automatische melders en constante controles verzekerd. De klanten van VOPAK zijn voornamelijk de grote oliemaatschappijen. Deze oefenen door middel van zogenaamde audits constante controle uit op de werkzaamheden bij VOPAK.

Opslag van voornamelijk benzine producten, waarvan Amsterdam een Europees centrum is, vindt plaats in tanks met drijvend dak met daarboven en z.g. dome. Deze constructie is de meest moderne en biedt de grootst mogelijke veiligheid en milieu vriendelijkheid. Aanvoer vindt plaats door middel van binnenvaartschepen vanuit Rotterdam, Vlissingen en Duitsland. Afvoer geschiedt in zeegaande schepen. Hiervoor worden steigers gebouwd voor 2 zeeschepen en 7 binnenvaartschepen en coasters. Het overgrote deel van het product wordt verscheept naar de Verenigde Staten, waar als benzine slurpend land, een permanent tekort bestaat. Er vindt dus geen enkel vervoer over de weg plaats. De nieuwe installatie geeft werkgelegenheid aan 50 vaste medewerkers. Tevens zal permanent een groot aantal deskundige inhuurkrachten controle en onderhoud verzorgen.
 
Bij Hart voor Stad bleef twijfel bestaan ten aanzien van het feit dat de installaties recht onder de aanvliegroute van Schiphol ligt. Onderzoek van deskundigen van de Provincie, Schiphol e.d. heeft echter aangetoond dat dit risico te verwaarlozen is. Ook de mogelijkheid van stankoverlast met name gedurende laden en lossen blijft de vereniging zorgen geven.

Toch slaagden de heren van VOPAK erin om gedurende het in prettige sfeer gevoerde gesprek een groot deel van de bezwaren, die de vereniging had, weg te nemen.
 
Buiten de leden van de vereniging namen ook een aantal raadsleden van de voornamelijk lokale partijen aan de gesprekken deel. De vereniging Hart voor Stad dankt mevr. Anneke Been van Masterplan Noordzeekanaalgebied en mevr. Els Veenis van VVD ZNSTD voor het op perfecte wijze organiseren van dit gesprek.