Amsterdam Container Terminal

Artikel geplaatst op: 28 november 2009

De belangengroep Nauerna schreef op 28 november 2009 een brief naar het gemeentebestuur van Amsterdam. Het onderwerp in deze brief is een besluit over de Amsterdam Container Terminals B.V.


Belangengroep Nauerna
Overtoom 103 - 1551 PG Westzaan

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Aan de Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Postbus 922
1000 AX Amsterdam

Betreft: tweede ontwerp besluit Amsterdam Container Terminals B.V.
Dossiernummer 88570
Behandelnummer : B01/11091 DMB 2008

Nauerna, 28 november 2009.

Geacht College, Geachte heer/mevrouw,

Met deze zienswijze maken wij, Belangengroep Nauerna, bezwaar tegen de door u gegeven ontwerp milieuvergunning van het bedrijf ACT (voorheen Ceres) om het voorschrift betreffende maximale
geluidsniveaus te verruimen.

Sinds de start van het bedrijf ondervindt de bevolking van Zaanstad ernstig hinder van het lawaai van ACT en zeker ook van regelmatige harde dreunen en klappen. Hierover hebben wij u en uw milieudienst meerdere malen bericht, als klachtmelding en als schriftelijk bezwaar tegen door u gepubliceerde ontwerpvergunningen.

De voorschriften in het ontwerp heeft u overgenomen uit de Handreiking Industrielawaai; daarmee heeft u onverplicht en onnodig voor dit maximum geluidsbelastingniveau gekozen.  Het is niet voor de bevolking ten noorden van het Noordzeekanaal te bevatten dat u de voorschriften in overeenstemming wilt brengen met de feitelijk optredende geluidsniveaus in plaats van dat er stringenter handhavend opgetreden wordt.

U hebt het recht om in alle vrijheid ook andere keuzen te maken. Daarbij is het ethisch hoogwaardiger om ook andere dan strikt economische aspecten te laten gelden.

U hecht wel waarde aan goed contact met de burgers en bestuur van Zaanstad, blijkens de diverse informatiebijeenkomsten in Westzaan. Het raakt ons dan pijnlijk om te ervaren dat u de last die door burgers en bestuur van Zaanstad bij die gelegenheden nadrukkelijk aan de Milieudienst en Haven van Amsterdam gemeld zijn, feitelijk naast u neerlegt. Overigens, uw aanbieding voor geluidsisolatie van woningen waarderen wij en wij vertrouwen dat u daaraan blijft vasthouden. De isolatie is mede van belang omdat uw haven ook andere notoire lawaaimakers bezit, zoals ECT en de kolenterminal.

Gelet op de talloze geuite bezwaren uit Zaanstad over geluidsoverlast door de containerterminal had u de conclusie moeten trekken dat de voorschriften volgens de vigerende vergunning al te ruim gesteld zijn. De overlast geldt immers niet alleen tijdens overschrijdingen maar ook bij lagere geluidsbelasting.
In het bijzonder gedurende de nacht moeten burgers hun verdiende slaap kunnen genieten in plaats van de klachtenlijn te moeten bellen omdat het lawaai hen wakker houdt en de gemoedsrust ernstig verstoord raakt. Overigens raakt dit aspect niet alleen de volksgezondheid sec, maar ook daaruit voortvloeiende economische gevolgen als ziekteverzuim en verminderde arbeidsprestaties.

-1
Uit de informatie van uw ambtenaren hebben wij opgemaakt dat met de nieuwe technieken op de terminal, goede instructies en gemotiveerd personeel ruim binnen de bestaande geluidsvoorschriften kan worden gewerkt. Daarom vinden wij uw prompte inwilliging van de aangevraagde verruiming van de milieuvergunning een volstrekt verkeerd signaal aan het bedrijf ACT. Hiervan gaat geen stimulans uit tot zorgvuldiger handelen van management en personeel van ACT.

U zou bij uw uiteindelijke keuze voor een maatschappelijk aanvaardbaar geluidsniveau de werkelijke overlast aan de omwonenden mee moeten wegen. Wij hadden uw moed op prijs gesteld om, na afweging van bedrijfsbelangen en belangen van de volksgezondheid, een balans te hebben gekozen, waarbij de bestaande vergunning gehandhaafd blijft.

Tenslotte dient u rekening te houden met het Natura 2000 gebied in de aangrenzende Polder Westzaan. De gebiedsgrens ligt op ongeveer 1500 meter vanaf de terminal.  Dit gebied valt dankzij haar beschermde status als beschermingszone onder de Natuurbeschermingswet 1998 en de Richtlijn 92/43/EEG.
Als uitvloeisel van deze wet dient elke nieuwe en bestaande milieuvergunning (alsnog) getoetst te worden aan o.m. de cumulatieve geluidsruimte die geldt voor de grens van een Natura 2000 gebied.  Deze bedraagt een optredende geluidsbelasting van maximaal 45dB(A) op de grens van het natuurgebied. U bent daarmee gehouden aan toetsing van het bestaande daadwerkelijk benutte geluidsruimtegebruik van de terminal, bovenop de berekende ruimte.

Bovendien zult u moeten aantonen dat de cumulatieve geluidsruimte in het kader van de Natuurbeschermingswet zodanig is dat de grens van 45dB(A) niet overschreden wordt.  Alle geluidsproducenten in de ruime omgeving vallen daar onder, dus van het havengebied, maar ook van omringende bedrijventerreinen in Amsterdam en Zaanstad. Dat vereist cumulatieboekhouding,  conform methodiek van het Interbestuurlijk Regiebureau Natura 2000.

Alleen al gelet op de door u eerder vergunde geluidsbelasting zal het ons niet verbazen dat de voorschriften op gespannen voet staan met de instandhoudingdoelstellingen voor Natura 2000 gebieden.

Wij verzoeken u dringend om ter zake onderzoek in te stellen vooraf aan verdere stappen in de procedure van de vergunning en bovendien ter toetsing van de bestaande milieuvergunning.

Hoogachtend,
Ir. J.H. Lalk F. Ebing
Voorzitter Belangengroep Nauerna Secretaris

Drs. E. de Stoppelaar Mr. R. Schram
Voorzitter Werkgroep Haven Lid Werkgroep Haven

Ondertekend in functie namens de Belangengroep Nauerna en op persoonlijke titel