Dinsdag 24 februari 2015 hield onze vereniging een ledenvergadering.

Artikel geplaatst op: 4 april 2015

Ruim 25 leden en belangstellenden gaven acte de préséance. Opening door voorzitter Bert Bok met een woord van welkom aan de aanwezigen. De opkomst valt niet tegen. Bert introduceert de leden van het bestuur en geeft een kort overzicht van de activiteiten van de vereniging in de voorgaande tijd. Hij meldt dat door de intensiteit van een aantal onderwerpen het bestuur keuzes moet maken ten aanzien van de op te nemen onderwerpen. Het is dringend noodzakelijk dat zowel bestuur als de werkgroepen worden aangevuld.
SPODO (spoorse doorsnijdingen) Dit onderwerp omvat meer dan uitsluitend de spoorwegen. Nauw verband hiermee zijn andere infrastructurele projecten die worden be?nvloed door deze spoorbanen.< strong>Na een korte inleiding door de werkgroepvoorzitter jan van der Wardt wordt een Power point presentatie gegeven met toelichting door Joop Vogelaar. Deze presentatie geeft aanleiding tot een groot aantal vragen en opmerkingen. Opgemerkt wordt dat PHS (Project Hoogfrequent Spoor=spoorboekjeloos 10 minuten treinen) niet alleen betrekking heeft op de lijn Amsterdam ? Alkmaar maar ook op het traject Amsterdam ? Purmerend. Met het oog op de afwezigheid van initiatief van ons gemeentebestuur kon beter gesproken worden over DOSPO (Doodspoor). De aanleg van de aansluiting A8 A9 geeft in de spits tot 50% meer verkeer over de A8 in Koog. De mensen in deze omgeving en de bewoners van de Parallelweg klagen nu al steen en been over het lawaai met name bij de brug over de Zaan. De geluidsschermen van de A8 daar voldoen niet. Ook de brugklep overgang maakt een heidense herrie. In het algemeen is het verkeerslawaai aan de limiet van het toegestane. Geadviseerd wordt om z.s.m. ook met de lokale industrie te spreken. Zie verder wijken. < strong>HOSPA (hoogspanningsleidingen) Ook hier wordt een Power Point presentatie gegeven als verduidelijking. Er is twijfel in welke mate de straling ongezond is. Wel wordt algemeen geoordeeld dat de plannen van Den Haag en Tennet voor uitkoop van betrokken huizen belachelijk is. Het zal een brede band van onbewoonbaar gebied vormen (we noemen dat een woestijngebied) dwars door Zaanstad. De Gemeente heeft HvS gevraagd betrokken bewoners te activeren. Opgeroepen om samen met gemeente Den Haag en Tennet te benaderen en bezwaar te maken met argumenten tegen uitkoop. De vereniging heeft bij alle betrokken bewoners een flyer afgeleverd. Daarin worden de plannen van Tennet uiteengezet en wordt opgeroepen om samen met gemeente acties te ontplooien. De vereniging kan contacten leggen/activeren. Initiatieven moeten van bewoners zelf komen. < strong>FIJNSTOF Op verschillende momenten van de vergadering komt fijnstof ter sprake. Vanuit de zaal werd door Ton ten Napel bevestigd dat dit in elke concentratie de levensverwachting negatief be?nvloed. De aanwezigheid van veel doorgaand verkeer (A8) en de industrie aan de Z zijde van het NZ kanaal veroorzaakt dat bestaande limieten voortdurend overschreden. Fijnstof limieten worden in Zaanstad regelmatig overschreden. Het is wellicht raadzaam hierover een symposium te organiseren met een inleiding door een deskundige. < strong>DIJZEE (Dijk in Zee) Opnieuw een Power Point presentatie waarbij Hans Valk een toelichting geeft. Werkvergaderingen met autoriteiten en bewoners zijn verder bij besluitvorming ter zijde gelegd. Vanwege de grote invloed van industrie en Schiphol op de gezondheid van bewoners adviseert HvS industrie en vele andere activiteiten op lange termijn buiten de kust te verplaatsen. < strong>SOCIAAL WIJKEN Dit onderwerp heeft een groot aantal aspecten zoals WMO, PGB, Jeugdzorg, Ouderzorg, gehandicaptenzorg, Huisvesting. De Sociale wijkteams schijnen goed te voldoen. Onduidelijk is welke functie de vereniging hier kan vervullen. Geert Spiering en Rutger van Aanholt zijn op dit gebied goed op de hoogte. Zij wijzen erop dat in veel andere gemeentes ook vrijwilligers in de wijkteams zijn opgenomen. Deze zouden afhankelijk van de workload een kleine vergoeding daarvoor moeten ontvangen. Een algemene subsidie daarvoor is minder aan te bevelen. Voorgesteld wordt de restanten van de wijk organisaties over dit onderwerp te benaderen. Daarbij kan ook overlegd worden hoe meer leden uit de wijken kunnen worden geactiveerd. Aldus wordt afgesproken. Doel: ? HvS te presenteren als overkoepelende organisatie ? Uitleg over SPODO met tonen van power point pres. ? Sociaal; analyse van leemtes en overleg wat burgers daarin kunnen betekenen (WMO, sociale wijkteams, PGB, jeugdzorg enz.) ? Ledenaanwas < strong>FINANCI?LE ANALYSES GEMEENTE RAPPORTAGE. De gemeente maakt op vijf momenten van het jaar een financi?el rapport over de stand van zaken. 1e Jaarcijfers (realisatie begroting voorgaand jaar), 2e Kadernota (geeft basisverwachtingen voor begroting volgend jaar), 3e BURAP (aanpassingen begroting halverwege het jaar), 4e NARAP (Najaarsrapportage) , 5e Begroting volgend jaar. Van de Jaarcijfers en de begroting maakt de vereniging een analyse. Vastgesteld wordt dat deze analyses een welkome aanvulling vormen voor de kennis van zaken van de raadsleden. Een groot deel van de in deze analyses genoemde punten worden door raadsleden in de discussies overgenomen. < strong>CONTRIBUTIE EN FINANCIELE VERANTWOORDING De penningmeester, Hans Zunnebeld, van het bestuur meldt met een toelichting dat dit jaar de contributie ? 10,- bedraagt. Joop Vogelaar meldt namens de kascommissie dat de cijfers zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. < strong>RONDVRAAG Geert Spiering (website beheerder) vraagt hoe men de website ervaart. Zijn er verbeteringen door te voeren en maakt men er gebruik van. Het blijkt dat een groot aantal leden de website niet of nauwelijks bezoekt. Geadviseerd wordt om bij besprekingen met de diverse andere partijen foto's te maken voor opname in de krant. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten.