SPOORSE DOORSNIJDINGEN IN ZAANSTAD

Artikel geplaatst op: 4 april 2015

Beste leden en verdere belangstellenden, Zoals wij u eerder hebben laten weten heeft op 14 maart j.l. openbaar overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland. Het onderwerp was de gebrekkige infra structuur van Zaanstad en de gevolgen daarvan met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Wij hebben het genoegen u bijgaand een verslag van deze bijeenkomst te zenden. Met vriendelijke groeten, Vereniging Hart voor Stad Bert Bok voorzitter Will Evers secretaris


Op 14 maart 2015 kwamen op uitnodiging van de vereniging Hart voor Stad (werkgroep SPODO) vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland bijeen om te discussiëren over de volgende stellingen:

1e Bent u van mening dat de huidige infrastructuur in Zaanstad (rail en wegen) een ernstige belemmering vormt voor de toekomstige ontwikkelingen van de Provincie Noord Holland?

2e Bent u van mening dat de Provincie een belangrijke rol dient te spelen in het tot stand komen van oplossingen daarvoor zowel politiek, organisatorisch als financieel?

De vertegenwoordigers waren:
Cees Loggen VVD
Flip de Groot D66
Theo van Eijk CDA
Servas van Berkum Groen Links

Helaas zag PvdA geen kans een goede representant af te vaardigen.
De bijeenkomst was openbaar. De aanwezige bewoners maakten ruimschoots gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen.

Allereerst toonde SPODO door middel van een power point presentatie de noodzaak aan om de infra structuur van Zaanstad aanzienlijk te verbeteren. Bij ontbreken daarvan zullen verbeteringen van rail- en wegverbindingen buiten Zaanstad niet het effect hebben dat ervan wordt verwacht; ergo mislukken.

De conclusies van de stellingen zoals deze door de Provincie vertegenwoordigers werden uitgesproken waren zeer duidelijk!

1e Inderdaad, de Zaanse infrastructuur is niet berekend op de toekomstige ontwikkelingen en vormen een ernstige barrière voor deze ontwikkelingen in geheel Noord Holland.

2e De Provincie kan een faciliterende rol spelen en zou zelfs onder bepaalde omstandigheden ook financieel kunnen bijspringen. Zeer duidelijk werd echter vastgesteld dat het initiatief bij de gemeente Zaanstad ligt. Zaanstad heeft hier in het verleden onvoldoende aan getrokken met als gevolg dat nu snel maatregelen en acties dienen te worden ondernomen. Er kan geen sprake van zijn dat de Provincie deze verantwoordelijkheid van Zaanstad overneemt, wel zegt men maximale steun toe.

Verdere opmerkingen die deel uitmaakten van de discussie:

De effecten op Zaanstad door PHS, A8-A9 en woningbouw komen van buitenaf en om die reden is er meer hulp van de Provincie mogelijk (woorden CDA).
Vanuit Brussel kan geen financiële steun worden verwacht.
Zaanstad mag de € 14 mio die gereserveerd zijn voor de realisatie van de aansluiting A9 A8 niet alternatief inzetten voor verbetering van de eigen infra structuur. De aan Zaanstad toegezegde subsidies (€ 5 en 5 en 15 mio) vervallen indien niet op korte termijn wordt gestart met de projecten die verband houden met de spoorse doorsnijding. Men meent dat hiervoor verlenging kan worden aangevraagd.

Het geld ontvangen bij verkoop van NUON aandelen is grotendeels niet gebruikt voor het doel waarvoor het oorspronkelijk zou worden ingezet.

Groen Links blijkt een tegenstander te zijn van de aanleg van de A9 A8 aansluiting.
D66 ziet het er wel van komen als het plan goed is en draagvlak krijgt van de omgeving.
Allerwege een compliment voor de inzet van HvS.
Zaanstad, 2015-03-18