Kinderen en hoogspanningsleidingen (1)

Artikel geplaatst op: 21 juni 2012

In de raadsvergadering van donderdag 21 juni 2012 staat de huisvestiging van scholen op de agenda. Hart voor Stad ontving hiervan de griffie een bevestiging.Hiermee informeer ik u dat wij uw schrijven in goede orde ontvangen hebben en geregistreerd staat onder 2012/125369.
Ik zal het stuk ter kennisname op de door ons gebruikelijke wijze aan de Raad aanbieden. Het is nu aan de fracties zelf om naar aanleiding van uw schrijven eventuele acties te ondernemen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Officemanager Raadsgriffie gemeente Zaanstad

Hart voor Stad stuurde een brief aan het college van de gemeente Zaanstad en de leden van de gemeenteraad. De inhoud gaat over een peuterspeelzaal en school in de nabijheid van hoogspanningsleidingen.

Obs “Kogerveld” en peuterspeelzaal de “Hooijschuur” aan de Perzikkruidweg 4 in het Kogerveld staan in de nabijheid van een hoogspanningsmast

Geacht college

Een van onze leden maakte ons erop attent dat er in onze gemeente nog een school en een peuterspeelzaal is gevestigd nabij hoogspanningsleidingen. Deze bevinden zich binnen de voorzorggrens zoals die door onze rijksoverheid is vastgesteld. Dit was helaas tot nog toe aan onze aandacht ontsnapt. Zoals bekend hebben wij met veel gemeenten contact over de aspecten verbonden met hoogspanningsleidingen. Het is pijnlijk te constateren dat in onze gemeente zelf een risicofactor aanwezig is.

Het betreft de obs “Kogerveld” en peuterspeelzaal de “Hooijschuur” aan de Perzikkruidweg 4. Even verderop staat ook nog de gymzaal “de Greep” onder de leidingen .

Het moet u bekend zijn dat het voorkomen van leukemie bij kinderen onder 15 jaar in verband kan worden gebracht met langdurig verblijf van deze kinderen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen. Voor volwassenen heeft het vele onderzoek ten aanzien van ziekteverschijnselen nog geen eenduidige conclusies opgeleverd.

In oktober 2004 is de nota “nuchter omgaan met risico’s” in de Tweede kamer behandeld. Eén van de punten hieruit luidt: “De rol van de burger versterken”.

In de adviesbrief ref. SAS/2005183118 uit 2005 van het Directoraal - Generaal Milieu aan alle gemeenten wordt gesteld:

  1. Vermijden dat in nieuwe situaties kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling >0,4 Microtesla.
  2. Betrokken burgers inlichten.

Gesproken wordt over “nieuwe situaties” in het kader van bestemmingsplannen; echter het aanmelden van een nieuwe leerling zou ook als zodanig kunnen worden beschouwd.

De verduidelijking van de richtlijn werd in de vorm van een informatiebrief aan alle colleges op 4 november 2008 met als kenmerk DGM2008105664 door het ministerie van VROM verzonden. Een belangrijke strofe uit deze brief luidt:

Definitie van “gevoelige bestemming”
Mede op grond van het hierboven genoemde advies van de Gezondheidsraad over het begrip “langdurig"verblijf, vallen woningen onder het begrip “gevoelige bestemming”. Immers de relatie met de toename van het risico op kinderleukemie is gevonden voor kinderen die wonen in de buurt van hoogspanningslijnen. Bij scholen en créches en kinderopvangplaatsen is in overweging genomen dat de verblijftijd over het algemeen korter zal zijn dan de 14-18 uur per dag gedurende minimaal 1 jaar uit het advies van de Gezondheidsraad. Echter, op grond van het voorzorgbeginsel is het wenselijk om voor deze instellingen waar vele kinderen jonger dan 15 jaar bijna iedere dag aanwezig zijn gedurende langere periodes, hetzelfde beleid te voeren als voor wonngen. Ook scholen, créches en kinderopvangplaatsen vallen dus onder het begrip “gevoelige bestemmingen”.

Tevens wordt in deze toelichting een opsomming gegeven van veranderingen die geen “nieuwe situatie” omvatten. Verhoging van het voltage, zoals dit bij de betrokken hoogspanningsleiding het geval is, komt niet in deze opsomming voor.

Wij vragen ons af waarom in het bovengenoemde geval sedert 2008 is afgeweken van het door de minister van VROM aangegeven beleid.

Als vertegenwoordiger van grote groepen bewoners (met kleine kinderen) verzoeken wij u ons en de betrokken burgers op de hoogte te houden van uw eventuele besluiten over dit onderwerp.

Een kopie van deze brief zenden wij ter informatie aan de leden van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter
Will Evers secretaris