Hoogspanningsmasten

Artikel geplaatst op: 14 september 2010

De gemeente Zaanstad wordt sedert de vijftiger jaren doorkruist door een hoogspanningleiding. Ruim een jaar geleden is de spanning opgevoerd van 220 kV naar 380 kV.


Deze leiding in de vorm van masten geeft de volgende problemen:

1e Gezondheidsproblemen door electromagnetische velden (fysieke en fysische problemen)

Leukomie bij kinderen
Electromagnetische velden en gezondheid

Voor bewoners in de nabijheid van hoogspanningmasten heeft het Ministerie van VROM een informatie site

2e Gezondheidsproblemen door geladen fijnstof deeltjes (longproblemen)
Een gezondheidsprobleem dat relatief recent is vastgesteld vormen de deeltjes fijnstof, die in de nabijheid van bovengrondse leidingen electrisch worden opgeladen (ionenvorming). Deze deeltjes zetten zich door magnetische werking overal op af. Ook op de mens die in de nabijheid is (en nabijheid kan hier vele honderden tot duizenden meters benedenwinds zijn). Met name op vochtige oppervlakten b.v. door afzetting in de longen kunnen na verloop van tijd ernstige longproblemen ontstaan.De deeltjes zijn dermate klein dat verplaatsing binnen het lichaam kan plaatvinden waardoor ook ziekteverschijselen zich elders in het lichaam kunnen voordoen.

Alles bij elkaar hebben wij zorgen en zien risico’s. Daarom willen wij bovengrondse aanleg in woonwijken en naast een weg te vermijden. Wij willen geen proefkonijnen zijn zoals met bijvoorbeeld asbest: 1918 de eerste twijfels, 1928 de eerste klachten en pas in 1993 werd het in Nederland verboden. Zie deze website

3e Draadslachtoffers (vogels)
Er zijn weinig recente cijfers over de aantallen vogels die jaarlijks omkomen door een botsing met een hoogspanningsleiding. Twee onderzoeken uit 1973 kwamen op 450.000 tot 1.500.000 respectievelijk 1.000.000 vogels per jaar. wikipedia.org/wiki/Draadslachtoffer

4e Horizonvervuiling
Horizonvervuiling is een subjectief begrip. De oude windmolens worden nu gezien als verrijking van het landschap. Toch zijn deze ook door de mens ontworpen en gebouwd. Uit dit oogpunt horen ze dan ook niet thuis in het landschap. Niemand zal echter stellen dat deze windmolens horizonvervuilend zijn. Anderzijds hebben ook hoogbouw en windmolenparken hun bewonderaars. Contrasten die de één verafschuwt, waardeert de ander soms zeer. Echter zeer zelden zal iemand de hoogspanningmasten als een aanwinst voor het landschap zien.

5e stringente richtlijnen (verboden) voor bouwwerken, activiteiten ed. in de nabijheid van hoogspanningmasten.
De richtlijnen zijn zeer uitgebreid. In het algemeen kan worden gezegd dat werkzaamheden aan de masten en leidingen vele malen arbeidsintensiever en risicovoller zijn dan grondkabels. Woningen, scholen, kantoren en in feite elke bovengrondse constructie in de nabijheid is verboden of aan strenge eisen gebonden.

6e Veel aanvullende informatie
Veel aanvullende informatie is te vinden op deze website. Daarbij gaat het niet alleen over mogelijke risico’s van hoogspanningsmasten maar ook onderwerpen als transformatoren, mobieltelefoons en alle andere apparatuur waar electriciteit bij te pas komt.

Breng de leiding onder de grond.
Sedert geruime tijd is het mogelijk om hoogspanning d.m.v. ondergrondse leidingen te vervoeren. Op veel plaatsen in ons land gebeurt dit al, zowel voor nieuwe leidingen als ter vervanging van bestaande bovengrondse leidingen. Er loop momenteel een proef met ondergronds transport in de randstad. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. De kosten zijn echter dermate hoog dat ook naar andere oplossingen gezocht moet worden.

Ook is er een landelijk platvorm hoogspanningsleidingen in oprichting. Zie de website

Andere Gemeenten
In Oostzaan is al vele jaren een bewonersgroep actief om het trajact van de masten te verplaatsen. Hier gaat het om gezondheid van omwonenden. Maar het gaat ook om het irritante geluid dat sedert het verhogen van de spanning naar 380 kV vooral bij vochtige atmosfeer gehoord wordt.
Zie voor details

Op verschillende plaatsen in ons land heeft men de risico’s onderkent en neemt men maatregelen. Deze bestaan uit het verbieden van verdere bouw van hoogspanningmasten tot het verwijderen van speelplaatsen voor kinderen in de nabijheid van deze masten.

Wat gaan we in Zaanstad doen?
Het is voor onze bewoners van belang dat de gemeente een onderzoek start naar de mogelijkheden om het transport van hoogspanning bovengronds te vervangen door transport bij voorbeeld door middel van een ondergrondse kabel. Ook in verscheidene andere delen van ons land komen actiegroepen op die in het belang van de gezondheid van omwonenden electriciteitstransport ondergronds wensen. Dat dit ook volgens TenneT mogelijk is valt hier te lezen.


Het een lange weg om tot deze verandering te komen.
Naast de nadelen van kosten en trace zijn er ook voordelen aan verbonden.

  1. De gezondheid van onze bewoners moet voorop staan. Zie ook voorgaande opsomming van problemen.
  2. Lokaties die nu ingenomen worden door de masten en waar elke bouw verboden is komen nu vrij voor woningbouw of anderszins.
  3. De kosten van en gevaren bij het onderhoud van de ondergrondse leiding zijn minder dan die van de bovengrondse leiding.


Lokatie/traject
De huidige hoogspanningleiding gaat vanaf de N kant van het Noordzeekanaal bij de Coentunnel naar Oostzaan, maakt bij Knooppunt Zaandam een scherpe draai en passeert de Zaan ter hoogte van de Spoorbrug Zaandam Purmerend. Vandaar loopt de lijn door de Schildersbuurt, Westerwatering, het Westzijderveld en passeert Westzaan, passeert de Nauernasevaart bij boerderij? , doorkruist Assendelft bij de Zaandammerweg richting Beverwijk. Hier verdwijnt de lijn ondergronds ter hoogte van de kruising A9/Noorderweg (Industrieterrein Beverwijk).

Ruwweg zijn er drie mogelijke tracés voor de leiding ondergronds:
1e het bestaande tracé
a alleen in bewoonde gebieden of
b volledig ondergronds brengen
2e een nieuwe tracé in het N talud van het Noordzeekanaal
3e een nieuw tracé in de ondergrond van het Noordzeekanaal.

Wij realiseren ons dat dit slechts een eerste opzet is maar onze vereniging is een warm voorstander van nader onderzoek om de haalbaarheid ervan verder te onderzoeken. Wij geven graag onze medewerking daaraan.

Met vriendelijke groeten,
namens Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter
Will Evers secretaris