A-8 project

Artikel geplaatst op: 4 juni 2018

De A-8 kent nu al een zodanige toename van verkeer dat zonder maatregelen de toegestane geluids- en fijnstofnormen zullen worden overschreden.
De aansluiting A-9 met de A-8 zal deze tendens aanzienlijk doen toenemen.
Wij moeten ons realiseren dat het grootste deel van de automobilisten die van de A-8 gebruik maken Zaanstad niet als bestemming hebben.
Vandaar dat wij het woord “draaischijf” gebruiken.


Wij vragen ons dan af of alle andere opties voldoende serieus zijn onderzocht. Vooral kan men daarbij denken aan een Noordzee kanaal tunnel ter hoogte van Buitenhuizen.

Wij stellen een langdurig tijdelijke oplossing en een permanent oplossing voor.

De A-8 doorkruist onze gemeente op hoog niveau – zowel letterlijk als figuurlijk – met alle gevolgen van dien.

Tijdelijke oplossing

Het zal blijken dat een verbetering van bestaande geluidsschermen onvoldoende is.

De tijdelijke oplossing kan worden gevonden in overkoepeling daar waar de weg bewoonde gebieden doorkruist. Dit geldt voor Oud Koog, Kalf en Kogerveld. Als niet direct wordt gekozen om Assendelft te sparen door daar de A-8 te ondertunnelen of door het maken van andere keuzes zou dit ook kunnen gelden voor dit deel van Zaanstad.

Deze overkoepeling geeft tijdelijk soelaas.

A-8 onder de grond – definitieve oplossing
Vanzelfsprekend is het noodzakelijk de aansluiting A9 – A8 ter hoogte van Assendelft bij aanleg te ondertunnelen.

Een definitieve oplossing voor de andere wijken kan zijn de A-8 vanaf West vóór het Zaanspoor tot voorbij de Zaan onder de grond te brengen. Dit is een zeer ingrijpende maatregel.

De tunnel zou ten Zuiden van de bestaande bovengrondse A-8 moet worden gebouwd. Het is uitgesloten dat deze op het huidige tracé van de A-8 geplaatst wordt. De bouwtijd wordt geschat op 2,5 jaar en gedurende een groot deel van deze tijd zal in dat geval de huidige A-8 zijn afgesloten.

Bouw van een tunnel ten Zuiden van de huidige A-8 houdt in dat ter plaatse bebouwing (woningen en anders) verwijderd zal moeten worden. Vooral de historische Koger kerk met de consistoriekamer kan hier problemen opleveren.

De tunnel kan door middel van boren onder de Zaanspoorbaan en de Zaan worden aangelegd. Het is in dat verband aan te bevelen de ovatonde van het project SCHANS met een maximaal aantal centimeters hoger aan te leggen, waarbij het viaduct van de A-8 de minimale doorrij hoogte van 4,20 meter behoudt.


 

De Zaanse wethouder begrootte begin 2018 de kosten op méér dan 1 miljard Euro.