Provincie en Zaanstad over Vaart in de Zaan

Artikel geplaatst op: 5 februari 2013

Een delegatie van Hart voor Stad heeft een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland


Een verslag van het gesprek waar de volgende personen bij aanwezig waren.
Provincie: dhr Kootstra,
Zaanstad: Mw. Lenting,
Hart voor Stad: Gré Luttik, Bert Bok, Will Evers

Bok: Algehele toelichting over HvS en het doel van onze komst.

Lenting: Met “Vaart in de Zaan” wordt beoogd dit water geschikt te maken voor type Va schepen met volle lading. De gemeenteraad heeft hierover in 2009 al besloten.

Lenting: Tussen Zaanstad en de Provincie is overeenstemming t.a.v. financiering door de verdeling van de kosten. Met betrokken industrieën is uitgebreid overleg gevoerd om te komen tot een bijdrage in deze kosten. Dit heeft tot niets geleid met uitzondering van de noodzaak voor deze bedrijven om de waterdiepte direct richting losplaatsen op niveau te brengen. Het extra laadvermogen wordt voor de bedrijven belangrijk. Ook is er uitgebreid gesproken met Schuttevaer. Maar we doen dit niet alleen voor de vrachtschepen, ook cruise schepen zijn van belang.

HvS: De spoorbrug is volgens Schuttevaer de grootste belemmering op de Zaan en de kosten voor de scheepvaart lopen op door lange wachttijden. Denk daarbij ook aan de luchtvervuiling die deze schepen met draaiende motoren veroorzaken. Het zal volgens Prorail zeker 40 tot 50 jaar duren eer er een nieuwe spoorbrug komt. HvS is niet tegen een grote capaciteit van schepen op de Zaan, dit moet duidelijk zijn voor provincie en gemeente.

De calamiteitpalen in de Zaan ten noorden van de Julianabrug stuiten op grote weerstand bij de bewoners van de Gortershoek en elders. De plek waar veel toeristen in gedachten Monet zien schilderen en daarvan een foto vanaf de brug willen maken.

De Zaanbrug zou volgens de opinie van Schuttevaer meer richting noorden moeten worden verlegd vanwege de onoverzichtelijke bocht. Daar ligt echter al de Clausbrug. De Zaanbrug zou kunnen worden vervangen door een fietsbrug. Waargenomen is dat het autoverkeer geen groot aandeel heeft in het gebruik van de Zaanbrug.

Kootstra: De schepen die de sluis moeten gaan passeren zijn zg. Klasse Va schepen. Deze schepen moeten vol beladen de sluis kunnen passeren. Er is inmiddels al veel geld uitgegeven aan zg. vóórwerk t.b.v. de vergroting van de sluis en er is zeker grondig over nagedacht. Alle maatregelen zijn niet voor niets (genomen) en de Va schepen hebben de ruimte nodig.

Lenting: Betwijfelt of de zaak zo ligt m.b.t. de bedenkingen van Schuttevaer. Ook m.b.t. de Zaanbrug die gedeeld wordt met Wormerland. Er liggen dikke dossiers.

Kootstra: Is het met HvS wel eens dat de spoorbrug een ernstig beletsel is voor Va schepen. Maar ook hij bestrijdt dat Schuttevaer er een probleem van maakt.

HvS:  is er overleg geweest met Prorail als het om de spoorbrug gaat?

Kootstra: Stelt dat er over is gesproken en dat het 30-40 jaar duurt tot de brug wordt vernieuwd.

Lensing: Weet niet of er over is gesproken.

HvS Zaanstad laat in deze net iets te veel de oren hangen naar andere partijen dan dat het kijkt naar de belangen van de burgers. Als er geen overleg is geweest met Prorail is dat een enorme nalatigheid.

Lenting: Weet niet of er sedert 1993 overleg is geweest. Ze zal dit navragen.

Kootstra: De afschrijvingstermijn van een spoorbrug. Is plm 80 jr.

Kootstra: Sluisbreedte zal moeten worden: 156 x 14 mtr.

HvS: de schippers zelf zeggen dat enkele decimeters in de lengte en de breedte erbij het voordeel heeft dat 2 Va schepen achter elkaar kunnen liggen in de kolk en zelfs twee naast elkaar. De turbulentie / stroming bij het opstarten van de schepen heeft ook meer ruimte nodig.

HvS: Dringend verzoek aan Zaanstad en Provincie om de spoorbrug te bespreken met Prorail. Dit is niet alleen van belang om hindernissen in de Zaan op te heffen maar heeft ook belangrijke aspecten met betrekking tot de spoorse doorsnijdingen. HvS heeft gelijke belangen als provincie en Zaanstad wat dit betreft, ofschoon met een ander uitgangspunt.

Dit is ook de achtergrond van onze vragen over de vaarfrequentie in de Nauernase Vaart.

Lenting: De hele spoorse doorsnijding is bij Zaanstad in beeld. Maar Dhr. Kootstra en ikzelf zitten niet in dit project. Maar er wordt natuurlijk over nagedacht.

Kootstra: De brug in de Provincialeweg en de spoorwegbrug hebben openingstijden tot 16.00 uur. Daarna dubbel rood. Er is een globale telling: Er gaan 4000 schepen door de Nauernase Vaart per jaar. Plm. 600 x per jaar gaat de brug bij Krommenie in de Vaart open waarvan plm. 60 x per jaar voor schepen Forbo betreffende. Deze schepen varen vanaf de kruising met de Zaan achteruit de Nauernasevaart in laden/lossen bij Forbo en gaan dan weer terug richting Zaan. Een exact frequentieoverzicht volgt later.

De Schermersluis is van het Hoogheemraadschap. Bij het herstel van de Wilhelminasluis in Zaandam komt er een omleiding voor mastschepen / jachtjes via de Nauernasevaart.

Er wordt overleg gepleegd met de bedrijven v.w.b. de stremmingstijd voor de beroepsvaart. De sluis zal gedurende 2 x 4 weken volledig gestremd zijn. Verwacht moet worden dat de totale bouwtijd ruim een jaar is. Beide bruggen worden tegelijkertijd gesloopt. Er komt zo mogelijk een oversteekmogelijkheid voor fietsers/voetgangers. Autoverkeer zal de rondweg via Den Uylbrug of Bernhardbrug moeten gebruiken.

Het werk aan de Wilhelminasluis is nog niet gegund. In maart wordt hierover meer bekend. Er is een volledig Programma van Eisen aan de mogelijke aanbieders afgegeven.

HvS:  Over de spudpalen bij Zaandijk/Gortershoek. Er zal een pot moeten worden gevonden voor deze palen in plaats van de hoge lelijke palen.

Lenting: Inderdaad is er een raadsbesluit maar er is geen geld voor. De provincie zal niets bijdragen. Er is een website “Richtlijn vaarwegen 2011”. Verder kan men kijken op de Website van Wormerland als het gaat om de Zaanbrug. Volgens deze richtlijn zijn calamiteitpalen alleen vereist bij nieuwbouw van een brug. Het kan dus worden beschouwd als een zuiver administratieve eis, los van de noodzaak.

HvS:  Zaanstad heeft als één van de speerpunten het toerisme te bevorderen. De calamiteitpalen en het toerisme zijn in flagrant tegenspraak met elkaar.

Kootstra: Er is sprake van stedebouwkundige pretenties en dit gaat ook niet altijd samen met vervoer gevaarlijke stoffen.

Lenting; er wordt geïnvesteerd en verdiend. Er is aandacht voor ontsluiting van het oostelijk deel van Zaanstad. De Zaan en het spoor maken gescheiden werelden van de betrokken wijken.

Onduidelijk is gebleven wie de kosten betaald voor de vervanging van de twee bruggen. Daarover is een geheime vergadering geweest.