Beantwoording vragen over bomenkap Verkadeterrein

Artikel geplaatst op: 21 juni 2012

Door mevrouw Mathkor zijn mede namens de leden van de fractie van GroenLinks vragen gesteld op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde voorde gemeenteraad van Zaanstad, betreffende het Verkadeterrein.


Fractie Groen Links Gemeente Zaanstad

Geachte fractieleden,

Alhoewel wij het als burgers als een achterhoede strijd moeten beschouwen menen wij toch er juist aan te doen schriftelijk te reageren op de beantwoording van uw art. 51 vragen over de bomenkap op Overtuinen A en B. (PDF). Gezien wat wij hierna over zullen vermelden zou verwacht kunnen worden dat u niet volledig genoegen neemt met de gegeven antwoorden.

1e Dat de kauw door “deskundigen” van de firma Tauw niet als zodanig werd herkend is volledig onverklaarbaar. In het antwoord van B&W wordt hierover niets gezegd. De Flora en Fauna wet zegt over de kauw:
Deze soort is op grond van de Flora- en Faunawet aangewezen als beschermde inheemse diersoort.
Art. 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort opzettelijk te verontrusten.
Meer hierover in bijlage.

2e De toestemming voor de bomenkap is gegeven op basis van een concept document van Tauw. Het is naar onze mening zeer ongebruikelijk om een dergelijke voor bewoners belangrijk besluit op basis van een concept te nemen waar storende fouten in voorkomen. Maar ook in het definitieve exemplaar is volgens opgave van de gemeente de opmerking, dat de Flora- en Faunawet wordt overtreden, niet verbeterd. Ergo, de gemeente heeft onwettig gehandeld. Dat achteraf aan u wordt geschreven dat er een fout in het rapport staat maakt de zaak alleen maar erger.

3e Wat in het antwoord over de verblijfplaats van de grootoorvleermuis wordt geschreven is ten hemelschreiend onjuist. De winterslaap brengt de grootoorvleermuis vooral door in boomholten, maar in kleine aantallen kan je hem ook vinden in gebouwen, grotten, bunkers en mijntunnels, zolang de temperatuur niet al te ver onder het vriespunt zakt. Vaak gebruiken grootoorvleermuizen het gehele jaar door dezelfde verblijfplaats. Ze trekken in ieder geval geen grote afstanden.
Het is toch onvoorstelbaar dat de gemeente meent te moeten stellen dat een VILLA deel uitmaakt van een boscomplex! Verder blijkt volgens het antwoord dat de verblijfplaatsen van de vleermuis niet zijn aangetroffen in de villa. Gesproken wordt over “aangenomen kan worden”. Verder wordt ook gesteld dat de vleermuizen niet in de bomen van het plangebied nestelden. “Aannemen” is in dit verband onvoldoende. Bij gevolg moet de vraag worden gesteld waar deze beschermde diersoort dan wel hun verblijfplaats had. Een ernstige omissie in het Tauw rapport.

4e Gesteld wordt dat in het plangebied enkele dikkere bomen aanwezig waren. Het waren er vele waaronder enige eikenbomen. Nergens in het Tauw rapport wordt vermeld dat de kwaliteit van de te kappen bomen is vastgesteld op basis van de normen NVTB. Dit is in strijd met het door de Raad vastgestelde bomenbeleidsplan.

5e Het veldonderzoek heeft Tauw in juli en augustus 2011 uitgevoerd. In het antwoord aan u stelt de gemeente dat ook al in april een veldonderzoek heeft plaats gevonden. Daarvan is in het rapport niets te vinden. De kwaliteit van dit laatste onderzoek kan daardoor niet worden beoordeeld.

6e Het mitigerend scherm is pas na opmerkingen van ons op de juiste manier geplaatst. Overigens is de vraag wat het doel is van dit scherm. Zoals het er nu staat dient het geen enkel doel omdat naar alle waarschijnlijkheid de vleermuizen verjaagd zo niet verhakseld zijn.

7e Over de aanwezigheid van vlinderlarven schrijft de gemeente o.a. “De kans bestaat dat een deel van de (niet beschermde) larven in de bomen aanwezig was.”
De aanwezigheid daarvan wordt dus niet ontkent door de gemeente. De bewoners in de omgeving zijn er zeker van. Het Tauw rapport laat ons wat dit betreft geheel in het ongewisse. Daardoor is ook niet bekend welke beschermde soorten aanwezig waren. Een omissie in dat rapport. Wij moeten ons realiseren dat dit gebied het enige verwilderde bosgebied in de verre omgeving was.

8e Tegelijk met de bomenkap op Overtuinen B is dit ook gebeurd op Overtuinen A. Dit geeft min of meer zekerheid dat de opdracht tot kappen in één instructie door de gemeente is gegeven.

9e Voor wat betreft de startdatum van het kappen baseren wij ons op hetgeen bewoners hebben vastgesteld. Het kappen is gestart op de dag dat de melding aan de bewoners door deze werd ontvangen. Deze gang van zake is in strijd met het “bomenbeleidsplan”punt 5.5 Communicatie.

10e Het besluit over de 0,4 bomennorm dateert van 3 september 2009. Het is wel heel ver vooruit ziende om dan al te weten dat in 2012 bomen op het Verkade terrein worden gekapt. De vraag mag dan worden gesteld met welke van dit soort plannen destijds nog meer rekening werd gehouden. In elk geval wordt daarvan in het desbetreffend besluit geen melding gemaakt.

11e De bewoners in de omgeving zullen volgens de laatste berichten dus nog verscheidene jaren met toegenomen verkeerslawaai geconfronteerd worden. Onderzoek naar vervuiling juichen wij toe. In dat verband doen wij momenteel literatuur onderzoek naar de mogelijke vervuiling onder het voormalige voetbalveld. Het inmiddels deels opgebrachte zand veroorzaakt stofoverlast bij omwonenden.
Conclusie:
Het Tauw rapport laat op vele punten aanzienlijke steken vallen. Elders in het land wordt Tauw als een “u vraagt en wij draaien” onderneming gezien. Wij schreven u daarover:
Geachte leden van de gemeenteraad, op basis van het bovenstaande moeten wij het TAUW rapport als tendentieus beoordelen. Het is strikt noodzakelijk dat u op welke manier dan ook vast stelt wat de instructie aan TAUW is geweest bij het opstellen van dit rapport.

In dat verband maken wij u er nogmaals op attent dat Tauw tevens project- en procesmanagement verricht voor de gemeente. Belangenverstrengeling ligt daarbij op de loer!

Het zou opportuun zijn om het college op te dragen te onderzoeken hoe het deze zomer is gesteld met de aanwezigheid van vleermuizen, vogels en vlinders op het terrein in vergelijking met eerder.

Al met al blijft de vraag over wat de reden is van het op korte termijn kappen van de bomen als er volgens opgaaf van de gemeente nauwelijks al zicht is op herinrichting van de grond.

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Hart voor Stad
Bert Bok voorzitter   Will Evers secretaris