Steun voor Hart voor Stad

Artikel geplaatst op: 12 april 2012

(persbericht) Naar aanleiding van het kappen van 500 gezonde bomen in de nabijheid van het Verkadeterrein heeft de vereniging Hart voor Stad onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze kap.


Daarbij is gebleken dat ten aanzien van procedures veel is misgegaan.

Een rapport van TAUW, een adviesorgaan en projectontwikkelaar, kende veel hiaten en ongelukkige uitspraken. De bomenkap werd ondernomen op basis van genoemd rapport. Het valt te betreuren dat door overhaaste besluiten tot het kappen van deze bomen de Flora en Fauna wet is overtreden met als gevolg dat daar aanwezige vogels, zoogdieren en insecten hun biotoop hebben verloren.Wat er over is gebleven is een kale vlakte met aan de rand enkele dode bomen.

Omdat een groot aantal fracties zelf ook al eerder vragen aan B&W hebben gesteld over ongebreidelde bomenkap op verscheidene plaatsen in de gemeente heeft Hart voor Stad de bevindingen van haar onderzoek aan deze partijen voorgelegd. Als gevolg daarvan heeft Groen Links snel actie ondernomen en aanvullende vragen gesteld juist over het Verkade terrein.

Verder heeft Hart voor Stad de betrokken partijen erop gewezen dat de combinatie van projectontwikkelaar en adviesbureau de integriteit en objectiviteit van advisering in gevaar brengt. Zoals bekend werkt genoemde onderneming voor Zaanstad in beide disciplines.

Hart voor Stad ondervindt weinig of geen steun van het college van B&W van Zaanstad bij haar werkzaamheden. De vereniging heeft als uitgangspunt de belangen van bewoners te behartigen waardoor regelmatig belangen tegengesteld aan die van het College aan het licht komen. De gemeente heeft de vereniging zelfs met enige nadruk verzocht geen contacten te onderhouden met haar adviseurs. De vereniging vindt dit een beperking van democratische rechten.

Wel ondervindt de vereniging veel steun van de Provincie. Onlangs liet de heer Remkes de vereniging schriftelijk weten “Uw vereniging beïnvloedt het gemeentebestuur door informeren, agenderen en lobbyen. Dat is de taak en de rol van maatschappelijke organisaties. Ik ben van mening dat dit een belangrijke rol is omdat het een samenbindend element is in de samenleving. Daarvoor spreek ik mijn waardering uit”.

De vereniging Hart voor Stad is zeer verheugd deze steun en die van de gemeentelijke fracties te ontvangen en ziet ook uit naar een verbetering van de samenwerking met de gemeente.